23/09/2020 13:46
Home IŇ TÄZE HABAR Çagaňyzyň haýsy sport bilen meşgullanmalydygyny bilýäňizmi?!
Şirin Şirliýewa
"Türkmenistan Sport" halkara žurnalynyň jogapkär kätibi

Çagaňyzyň haýsy sport bilen meşgullanmalydygyny bilýäňizmi?!

Sport islendik ýaşly ynsanyň saglygyna peýdaly. Emma çagalary irki ýaşdan sporta gönükdirmegiň geljekde sagdyn jemgyýetiň binýadyny kemala getirýändigini unutmaly däldiris. Çagalaryň fiziki işjeňligiň kadalaşmagy olaryň gan aýlanyşygyny kadalaşdyrýar, bedenini kislorod bilen üpjün edip, agşamky ukusynyň rahatlygyny sazlaýar, özüňi oňaýly duýmaga täsir edýär.

Çagalar üçin sport görnüşleri saýlananda, olaryň bedeniniň fiziki aýratynlyklarynyň göz öňüne tutulmagy maksadalaýykdyr. Eger siziň çagaňyz daş-töwerekde hemişe ylgaýan, bir ýerde durmak islemeýän hereketli we çeýe çaga bolsa, ony ýeňil atletika, suwda ýüzmek ýaly sport görnüşlerine ugrukdyrmagyňyz netijeli bolar. Ýa-da çagaňyz çepiksi bolup, agaja ýa beýleki ýerlere dyrmyşmagy söýýän bolsa, onda gaýa çykmakda (alpinistlikde) üstünlik gazanyp biler. Şeýlelikde, her bir çaganyň tebigy başarnygy, olara sportuň özleri üçin dogry görnüşini saýlamakda göz öňüne tutulmalydyr.

Çagalar üçin sport görnüşi saýlananda, olaryň isleglerini diňlemegi hem ýadyňyzdan çykarmaň. Käbir ene-atalar çagalaryny özleriniň ýaşlykda gatnan sport görnüşine, ýa-da özleriniň janköýerlik edýän sportuna gönükdirýärler. Emma sport bilen yzygiderli meşgullanmakda, geljekde ezber türgen bolup ýetişmekde, aýratyn-da sport dünýäsine ýeňil girişmekde çaganyň islegi, tebigy ukyby möhümdir.

Käte gürrüňçilikde kärdeşlerimiz çagasynyň okuwdan soň dil merkezine ýa beýleki gurnaklara gatnaýandygy üçin sport bilen meşgullanmaýandygyny aýdýarlar. Olar öz pikirlerini çagalarynyň sapaklara ýetişmezligi, artykmaç ýüklemeleriň bedene agram beräýmegi baradaky aladalary bilen delillendirýärler. Emma okuwdan soňky boş wagtyny öýde geçirýän çagalaryň hem daşarda ylgaýandyklary, bökýändikleri, kowalaşýandyklary barada pikir ediň. Alymlaryň aýtmagyna görä, fiziki maşklar bilen mekdepdäki ýetişigiň arasynda gönüden-göni baglanyşyk bar. Çaga näçe köp türgenleşse, ol şonça sapaklaryny hem gowy özleşdirýär. Fiziki işjeňligi gazanmak maglumatlary ýeňil kabul etmäge, ýadamazlyga, ünsüňi güýçlendirmäge oňyn täsir edýär.
Irki ýaşdan sporta gönükdirmek üçin görnüşler saýlananda, çaganyň saglyk ýagdaýy hem göz öňüne tutulmaly zerur şertleriň biridir. Ene-ata çagasynyň saglyk ýagdaýyny hemmelerden, hatda çagaň özündenem gowy bilýär. Sport bilen meşgullanmak saglyga peýdaly bolup, bedeniň kuwwatlylygyny artdyrýan hem bolsa, sportuň ýörite bedeniň belli bir bölegine, agzasyna oňyn täsir edýän görnüşleriniň bardygyny ýatlatmak isleýäris. Meselem, eger siziň çagaňyz küýkerip ýöreýän bolsa, oňa suwda ýüzmek sporty has peýdalydyr.

Umuman, çagalykdan sportuň özleri üçin dogry görnüşi bilen meşgullanmak geljekde il-günümize abraý, Ata Watanymyza şan getirjek türgenleriň kemala gelmeginde möhüm başlangyçdyr. Biz indiki makalalarymyzda çagalar üçin sport görnüşleriniň aýratynlygy, ähmiýeti barada söhbet ederis.

IŇ TÄZE HABARLAR

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň...

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Transferden iň köp girdeji gazanan topar

Ýewropada pandemiýanyň täsiri bilen transfer bazarynda birneme durgunlyk ýüze çykan hem bolsa, muňa garamazdan, transferler yzly-yzyna amala aşmagy dowam edýär. Ýewropanyň öňdebaryjy toparlary düzümini...

Rekord uçuş amala aşyryldy

Russiýanyň Tu-160 uçary 19-njy sentýabr güni täze dünýä rekordyny goýdy. «RIA Nowostiniň» ýazmagyna görä, iki uçarman bu uçary 25 sagatdan gowrak üznüksiz dolandyryp, 20 müň...

Bilim we nadanlyk hakynda

Salam hormatly “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň okyjylary! Türkmen atalar sözi sapagymyza hoş geldiňiz!  Türkmen Atalar Söziniň 4-nji sapagyna başlaýarys! Muhammet Geldiýewiň 1925-nji ýylda taýýarlan kitabyndaky...

Ol bilmelidi

   Nätanyşdy ýowuzlyk, gazap ýaly söýgä garşylykly ýakymsyzlyklar bilen. Ilkinji gezek çaga duýgylary bilen söýen mähriban ejesinden duýupdy olaryň ýakymsyz tagamyny. Mekdebe ilkinji gezek...