No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 10:50
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Çaga terbiýesinde muny diýerdim...

Çaga terbiýesinde muny diýerdim…

 • Barmagymy görkezip käýemegiň ýerine barmagym bilen surat çekmegi öwrederdim;
 • Çagalarym meni gujaklamak islänlerinde “Işim bar, git!” diýmegiň ýerine “Seniň bilen az wagt geçirýänim üçin bagyşla!” diýerdim;
 • “Bar oýna!” diýmegiň ýerine “Gel bile oýnaly” diýerdim;
 • “Şuny etmegiňi isleýärin” diýmegiň ýerine “Näme etmek isleýärsiň?” diýip pikirini sorardym;
 • Sorag beren wagty “Şuny hem bileňokmy?” diýmegiň ýerine “Gel bile öwreneli” diýerdim;
 • Peýdaly iş edende, üstünlikler gazananda “Berekella” diýerdim;
 • Bilmezden ýalňyşanda “Bolýan zat, hemmämiz ýalňyşýarys, indiki gezek gaýtalamajak bol!” diýerdim;
 • Bir işi oňaranda, işi gowy ýerine ýetirende “Tüweleme, nädip etdiň?” diýerdim;
 • “Bu gün okuwyň nähili geçdi, näme täzelikler?” diýip gyzyklanardym;
 • Okuwynda pes baha alanda “Men saňa ynanýaryn, mundan has hem köp okap, has gowy bahalary alarsyň” diýerdim;
 • Gürrüň edenimizde “Sen bu barada nähili pikiriň bar?” diýip sorardym;
 • “Şu wagt däl” diýmegiň ýerine “Seni diňleýärin” diýerdim;
 • “Ýok” diýmegiň ýerine “Şeýle etseň bolmazmy?” diýerdim;
 • “Soň” diýmegiň ýerine “Nesip bolsa, ýakyn wagtda” diýerdim;
 • “Ony et, muny et” diýmegiň ýerine, “Sen şu işi edeňde örän gowy edýärsiň, şuny etseň” diýerdim;
 • Sesimi gataltman, mylakat bilen düşündirerdim;

Çagalaryňyza wagt aýyrmagy ýatdan çykarmaň!

Aýnur KUWATNIÝAZOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Prezident Ärdogana lukmançylyk serişdeleri üçin minnetdarlyk haty

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana iberen hatynda türk Liderine iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de...

TOPH gaz geçirijisi: Telefon söhbetdeşlikde ähmiýeti nygtaldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Dostlukly döwletleriň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, mukaddes Gurban baýramy...

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Söz we Hereket Bir Bolmalydyr!

Hemişe bolşy ýaly, bu gün agşamam maşgala agzalarymyz jem bolup, okuw, etika, gözellik, metbugat täzelikleri, okalan eserler dogrusynda özara pikir alşyp otyrkak, 1-nji synpda...