No menu items!
8.9 C
Istanbul
08/04/2020 6:10
No menu items!
Home DURMUŞ BTS öz tomaşaçylaryna koreý dilini öwretmek isleýär

BTS öz tomaşaçylaryna koreý dilini öwretmek isleýär

Häzirki wagtda K-Pop, J-Hope, RM, Jimin, BTS ýaly meşhur ýyldyzlaryň toparlary öz tanslaryny we koreý dilini wideoşekiller arkaly öwretjek bolýandyklaryny we şeýlelikde özleriniň näçe tomaşaçylarynyň bardygyny anyklajak bolýandygyny aýtdylar.

BTS toparynyň işlerini ugrukdyrýan “Big Hit Entertaiment” agentligi koreý dilini öwretmek üçin 3 bölümden ybarat bolan “Koreý dilini BTS bilen öwren!” ady bilen wideo görnüşleri ýaýlyma bererler. Wideo sapagynyň dowamy 3 minut bolup, onda grammatika we sözleriň aýdylyşy öwrediler. Onuň birinji bölegi 24-nji martda ýaýlyma berler. Beýleki bşlümleri bolsa her duşenbe günleri sagat 21:00-da ýaýlymda görkeziler. Hasaba alnan tomaşaçylaryň bu wideo şekilleri tölegsiz görüp biljekdiklerini mälim etdiler.

SON HABERLER

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?