No menu items!
20/09/2020 23:38
No menu items!
Home DÜNÝÄ BMG-niň Baş Assambleýasy öz işine başlaýar

BMG-niň Baş Assambleýasy öz işine başlaýar

Dünýäde ýüze çykan pandemiýa sebäpli, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy nobatdaky 75-nji sessiýasy wirtual görnüşde geçiriler diýip, BMG-niň habar gullugy habar berýär. Şu gün başlanjak Baş Assambleýa barada 5 möhüm wakany size hödürleýäris:

  1. 1. Çykyş etmeli ýolbaşçylaryň çykyşlaryň ýerine – öňünden ýazylan wideo ýazgylary.

Dünýä liderleriň köpüsi bu ýyl Nýu-Ýork şäherine gelip bilmezler. Ýurtlaryň Baştutanlary bir hepdäniň dowamynda BMG-niň baş edarasyndan ýaýlyma beriljek wideo habarlaryny öňünden ýazga geçirerler. BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş, Baş Assambleýanyň münberinden çykyş eder, emma mejlisler zalyna her döwletden bir agza goýberiler. Şeýle hem guramanyň ştab-kwartirasynda diplomatlaryň we syýasatçylaryň aralarynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirilmeýär – diýip, BMG guramasy habar berýär.

  1. 2. BMG-niň 75 ýyllygy

Birleşen Milletler Guramasy ikinji jahan urşundan soňra, ýagny 1945-nji ýylda esaslandyrylýar we bu gezek öziniň 75 ýyllyk ýubileýini belleýär. Şu pursatdan peýdalanyp, 21-nji sentýabrda mejlisden bir gün öň, ştab-kwartirada ýokary derejeli duşuşyk gurnalar, ol hem wirtual görnüşde geçiriler.

  1. 3. Durnukly ösüş maksatlarynyň kabul edilmegine bäş ýyl.

Durnukly ösüş maksatlary, 17 sany umumyadamzat maksady bolup, olaryň durmuşa geçirilmegi dünýäni has hem gowulaşdyrar. Durnukly ösüş maksatlary olar: Garyplygy we açlygy ýok etmek, ýokary hilli bilime we saglygy goraýyşa ählumumy elýeterliligi üpjün etmek we gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine geçmek ýaly köp sanly möhüm ugurlary öz içine alýar.

  1. 4. Biodürlüligiň ýitmegi.

Planetamyzda haýwanlaryň we ösümlikleriň milliondan gowrak görnüşi ýitmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Iki millard gektar ýer hasyllylygyny ýitirdi. Şu ýyl biodürlüligi goramak hakda Hytaý döwletiniň Kunmin şäherinde halkara sammitde ara alnyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýärdi, emma pandemiýa sebäpli bu sammit 2021-nji ýylyň maý aýyna geçirildi.

  1. 5. Zenanlaryň hukuklary baradaky Pekin jarnamasynyň 25 ýyllygy

Şu ýyl Pekin jarnamasynyň we Hereket platformasynyň kabul edenlerine 25 ýyl dolýar. Bu gender deňligi babatynda iň möhüm halkara resminamalarynyň biridir. Dünýäde hiç bir ýurt jarnamanyň ýörelgelerini doly durmuşa geçirip we deňlige ýetip bilmedi diýip, Birleşen Milletler Guramasy belleýär. Meselem, dünýä hökümet işgärleriniň we ýolbaşçylarynyň diňe 25 göterimi zenanlardan ybaratdyr.

Umumy syýasy çykyşlar 22-nji sentýabrda başlanar.

 

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýürekden edilen arzuwlar

Talyplyk ýyllary gyzykly dowam edýärdi. Toparymyzdaky talyplaryň ählisi bäsleşip okaýardylar. Her hepde diýen ýaly, ýazyjylarymyzyň, şahyrlarymyzyň eserlerini okap, özara söhbet ederdik. Kä halatlarda bolsa,...

Nesip etse äriňdirin….

Sytdyk başlygyny görende ýaýaplap, ýalym-ýulum edip, şonuň göwnünden turjak sözi tapjak bolup oda-köze düşerdi. Wezipesi özünden pesleri, eli ýukany görende welin özüni şir-peleň däldirin...

Futbol çempionatynyň täze möwsümi başlaýar

Mälim bolşy ýaly, Angliýanyň, Fransiýanyň hem-de Ispaniýanyň milli futbol çempionatlary badalga aldy. Eýýäm birnäçe tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryndan biri hasaplanýan Germaniýanyň çempionaty...

Türkmenistan bilen Saud Arabystany söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyny güýçlendirýär

Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary syýasat edaralarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geňeşmeler geçirildi. Wekiliýetlere Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Saud Arabystany...