No menu items!
26/09/2020 5:51
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Bitaraplyga bagyşlanan halkara media forumy

Bitaraplyga bagyşlanan halkara media forumy

Şu ýyl Türkmenistan döwletimiz özüniň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň 25 ýyllygyny belläp geçýär. Şol mynasybetli ýurdumyzda 2020-nji ýyl “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýyly diýlip yglan edildi.  Bu ýyla bagyşlanyp, köp sanly çäreler guruldy we guralmagy dowam edýär.

Şu gün ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp,  halkara media forumy geçirildi. Bu forum Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň wise-başlyklygyna saýlanmagyna hem bagyşlandy. Dünýäniň ençeme ýurdundan 300-den gowrak köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda geçirilen foruma, Aziýa-Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşigi hem ýakyndan goldaw berdi.

TÜRKMEN BITARAPLYGY ÄHLUMUMY HEM-DE DURNUKLY ÖSÜŞIŇ ESASY GURALY

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem gatnaşan bu forumynda Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy Bekdurdy Amansaryýew, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary Annasähet Kakaýew, «Türkmenistan» gazetiniň baş redaktory Kakamyrat Rejepow çykyş etdiler.

Bu foruma bolsa, Aziýa-Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň (ABU) Prezidentiniň wezipesini ýerine ýetirijisi, Türkiýe Respublikasynyň «TRT» teleradiokorporasiýasynyň Baş direktory we başlygy Ibrahim Eren, Aziýa-Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň (ABU) Baş sekretary Jawad Mottagi, Hindistanyň «Prasar Bharati» ýaýlymlar kompaniýasynyň Baş direktory Şaşi Şekhar Wempati, Şri-Lankanyň «MTV Channel» (Ptv) Limited (MBC/MTV) toparynyň başlygy Nedra Wirasinghe, Ýewropanyň ösüş we howpsuzlyk institutynyň Prezidenti Emmanuel Düpýi dagy onlaýn gatnaşyp, türkmen Bitaraplygynyň ähmiýete barada gyzykly gürrüň berdiler.

Daşary ýurtly myhmanlar öz çykyşlarynda türkmen Bitaraplygynyň dünýäde parahatçylygyň, durnukly ösüşiň gazanylmagyna uly goşant goşýandygy belläp geçdiler.

TÜRKIÝE TÜRKMENISTANYŇ BITARAPLYGYNY GOLDAÝAR

Hususan-da, Aziýa-Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň (ABU) Prezidentiniň wezipesini ýerine ýetirijisi, Türkiýe Respublikasynyň «TRT» teleradiokorporasiýasynyň Baş direktory we başlygy Ibrahim Eren öz çykyşynda türkmen-türk dostlugynyň berkeýändigini belläp,  Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesini ilkinji ykrar edip, şol san-da Türkmenistanda öz ilçihanasyny ilkinji açan ýurtlaryň biridigini belledi.

Ol Türkmenistan öz Bitaraplyk hukuk ýoly saýlap alyp, uly ösüşler gazanýandygyny belledi. Şeýle hem «TRT» teleradiokorporasiýasynyň Baş direktory ýurduň gazanýan ösüşleriniň giň halkara jemgyýetçiligine ýetirmekde medianyň, ýagny, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ornunyň möhümdigini belledi.

Türkmenistan öz saýlap alan Bitaraplyk syýasatynyň netijesinde, dünýäniň ençeme ýurdy bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyny ösdürýändigini bellän Ibrahim Eren, Türkmenistan bilen metbugat ulgamynda hem hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine uly ähmiýet berýändiklerini belledi.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz,...

«Zenan kalby» ordeni : Täze Perman

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň sanawda berilen raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Bu Permana Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary,...

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana...

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýewropanyň iň beýik telediňi

Türkiýäniň täze teleýaýlym we radio diňi doly işe taýýardygy habar berildi.  Stambul şäheriniň iň beýik ýerlerinden biri bolan Çamlyk sebitinde täze diňiň işe başlamagyna...

Futzal boýunça milli ýygyndy topara täze baş tälimçi bellenildi

Futzal boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy topary Kuweýtda geçiriljek Aziýanyň futzal çempionatyna taýýarlyk işlerini ýokary guramaçylykly alyp barýar. Şonuň bilen bagly, futzal boýunça milli ýygyndymyzyň...

“Tesla”-nyň 50 milliard dollarlyk ýitgisi

“Tesla” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Elon Musk, elektrik awtonom awtoulaglaryň bahasyny takmynan 25 müň dollar arzanlatmak üçin batareýalary ulanmagyň 3 ýyl bolandygyny yglan edeninden soň, kompaniýanyň...

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...