20/10/2020 23:08
Home DURMUŞ “Bir zamanlar Çukurowa” serialy täze möwsümi başlar

“Bir zamanlar Çukurowa” serialy täze möwsümi başlar

“Bir zamanlar Çukurowa” “Tims&B Productions” tarapyndan Murat Saraçoglunyň režissýorlygynda ýaýlyma berilýän iň naýbaşy türk köp bölümli filmdir. “Atv” teleýaýlymynda her hepdäniň penşenbe güni ýaýlyma beriljek “Bir zamanlar Çukurowa” köp bölümli film köpleriň höwes bilen görýän ekran eserine öwrüldi. Kino ussatlary tarapyndan bu filmiň 2 möwsümi yzygiderli ýaýlyma berildi. Ilkinji möwsümiň birinji bölümi 2018-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda ýaýlyma berlip başlanyp, 35-nji bölümde 2019-njy ýylyň 30-njy maýynda möwsüm tamamlandy. Ikinji möwsüm ýagny 36-njy bölümden başlap, 34-nji bölüme çenli 2019-njy ýylyň 19-njy sentýabryndan şy ýylyň aprel aýynyň 9-yna tamamlandy. Indi 3-nji möwsümi hem 17-nji sentýabrda penşenbe güni ýaýlyma berlip başlar. Film adatdakylar ýaly, her hepdäniň penşenbe güni “Atv”-de yzygiderli ýaýlyma berilmek meýilleşdirilýär. Filmiň muşdaklaryna 64-nji bölüminde gyzykly wakalar garaşýar.

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Tatarystandaky türkmen raýatlary getiriler

Türkmenistanyň hökümeti ýiti öýken sowuklama keseli sebäpli emele gelen çäklendirmeler zerarly daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny ýurdumyza getirmegi dowam etdirýär. Ozal hem saýtymyz arkaly beren...

Türkmenistan koronawirusa garşy 10 million dollarlyk derman satyn aldy

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça adatdan daşary toparyň başlygy, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannesepow bilen iş maslahatyny geçirdi. Iş...

Dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanawynda ýurtlaryň orny

Dünýäniň 93 ýurdunyň 1500-den gowrak uniwersitetleriniň “okatmak, ylmy-barlag we halkara dünýägaraýyş” ýaly ugurlar boýunça sanawy taýýarlandy. “Times Higher Education” edarasynyň dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň...

Zebra pirogy

Taýýarlamak üçin gerek önümler:
Okap bilersiňiz  Täze “Real Madrid” topary döredildi
1 ýumurtga 1 bulgur şeker 1 bulgur gatyk 1 bulgur un 1 çaý çemçesi wanilin 1 çaý çemçesi gabartma tozy ...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söwda we jemgyýetçilik iýmit kärhanalarynyň çäklendirme möhleti

Türkmenistanda ýiti öýken keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen söwda we jemgyýetçilik iýmit merkezleriniň işiniň çäklendirmek möhleti 1-nji noýabra çenli uzadyldy. Bu barada “orient.tm”...

Anjelina Joli kitap ýazýar

Dünýä belli aktrisa Anjelina Joli we çaganyň hukuklary boýunça aklawçy Geraldine Wan Bueren bilen hyzmatdaşlykda çagalaryň hukuklary babatda kitap ýazýar. Taslamanyň esasy maksady çaga hukuklarynyň...

Ene söýgüsi

Dünýäde megerem, ene söýgüsi ýaly güýçli söýgi, mähir ýok bolsa gerek. Meniň hem häzir size gürrüň berjek söýgi hekaýam şu beýik söýgi barada. Ine, söýşüp...

BTS aýdym-saz topary suw markasyny satuwa çykardy

Günorta Koreýanyň pop aýdym-saz topary BTS, şu güne çenli köp sanly marka bilen hyzmatdaşlyk etdi we dürli-dürli aksesuarlardan oýunjaklara çenli birnäçe önüm öndürdi. Bu...