No menu items!
23/09/2020 11:30
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Bir günde 16 milliard dollar ýitgisi boldy

Bir günde 16 milliard dollar ýitgisi boldy

Elektrik awtoulag öndürijileriň ägirdi “Tesla” kompaniýasynyň paýnamalary 1 günde 21 göterim pese gaçdy. Bu ýagdaý kompaniýanyň soňky on ýylda iň uly ýitgisidir. Ýitginiň mukdary 16 milliarda barabar boldy. Ýokarda agzalan pese gaçyş bilen, “Tesla” kompaniýasynyň baş direktory Elon Muskyň emlägi bir günde 16,3 milliard dollar kemelip, 82,2 milliard dollara çenli azaldy. Elon Musk bu pese gaçmagy bilen “bir günde iň köp pul ýitiren adam” adyna eýe boldy.

Teslanyň paýnamalary ýylyň başyndan bäri 283 göterim ýokarlandy. Indi bu ýitginiň öwezini dolmak üçin kompaniýanyň hünärmenleri we hyzmatdaşlary birnäçe işleri alyp barmagy meýilleşdirýärler. Elon Musk we maýadarlar kompaniýanyň gysga wagtda ýitgisiniň öwezi dolunjakdygyna ynanýarlar.

 

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...

Türkmenistandan senagat desgasy üçin halkara bäsleşik

Balkan welaýatynda kaustik soda, hlor we hlor önümlerini öndürmek üçin zawod toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak üçin halkara bäsleşik yglan etdi. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

Milli Liderimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly jenap Baş sekretar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen gutlamaga hem-de oňa...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Rekord uçuş amala aşyryldy

Russiýanyň Tu-160 uçary 19-njy sentýabr güni täze dünýä rekordyny goýdy. «RIA Nowostiniň» ýazmagyna görä, iki uçarman bu uçary 25 sagatdan gowrak üznüksiz dolandyryp, 20 müň...

Ýaponiýa täze Premýer-ministrini saýlady

Ýaponiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň (LDP) dolandyryjy wezipesine täze saýlanan Ýosihide Suga ýurduň täze Premýer-ministri hökmünde tassyklanyldy. Onuň dalaşgärligi Mejlisiň aşaky palatasynda goldanylyp, deputatlaryň 462-sinden 314-isi...

Bill Geýtsiň kakasy aradan çykdy

ABŞ-da ýerleşýän dünýä belli “Microsoft” tehnologiýa kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýtsiň kakasy 94 ýaşynda aradan çykdy. Maşgala tarapyndan berlen beýanatda, 94 ýaşly Uilýam Genri Geýts...

Gaz bermegiň kadalary kämilleşdirilýär

Türkmenistanyň ilatyna gaz bermegiň kadalary hem-de ýurdumyzdaky kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagyň kadalaryny kämilleşdirmegiň we döwrüň talaplaryna kybap getirmek barada alnyp barylýan işler barada...