No menu items!
8.9 C
Istanbul
08/04/2020 6:28
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Beýin derňewi üçin ýokary tizlikli mikroskop

Beýin derňewi üçin ýokary tizlikli mikroskop

Amerikaly alymlar beýniniň işleýşini çalt barlamaga we derňemäge ukyply enjam döretdiler. Berkli şäherindäki Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlary syçanyň beýnisiniň myşsalaryny sekuntda 1000 gezek görkezip bilýän we elektrik impulslarynyň neýronlardan millisekuntda geçýändigini ýazyp bilýän mikroskop döretdiler. Bu barada öňdebaryjy hünärmen, fizika we molekulýar öýjük biologiýasy boýunça professor Na Ji habar berdi.

Bu hakykatdanam gyzykly, sebäbi indi adamlaryň edip bilmedik zatlaryny edip bileris, diýip alym belläp geçdi.

Enjam kameraly mikroskopdyr. Alymlar ilkinji gezek iki fotonly floresan mikroskopiýasy we häzirki zaman mikroskopda optiki lazer barlagy şekillendiriş tehnologiýasynda birleşdirilendigini bellediler.

Alymyň belläp geçişi ýaly, beýni kesellerinde, şol sanda newrodegeneratiw kesellerde diňe bir ýa-da birnäçe neýrona zeper ýetmeýär. Zeper ýeten ýerleri görmek we olaryň işini synlamak üçin sekuntda üç müň derejede dargatjak mikroskop döredildi.

SON HABERLER

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?