No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 6:54
No menu items!
Home DÜNÝÄ Beýik Hytaý diwary gaýtadan dogulýar

Beýik Hytaý diwary gaýtadan dogulýar

Hytaýyň demirgazygyndaky Hebeý welaýatynyň Sýansi etrap dolandyryşy tarapyndan häzirki wagtda Beýik Hytaý diwarynyň durkuny dikeldiş işlerine girişilendigi habar berildi ― diýip, «Xinhua» habarlar agentligi ýazýar.

Bu işlere dünýä meşhur diwaryň günbatar böleginden ― Sifenkou ― Panszýakou aralygyndan başlanyldy.  Işleri şu ýylyň ahyryna çenli tamamlamak meýilleşdirilýär.

Beýik Hytaý diwarynyň durkuny täzelemek işleri mundan ozal geçen asyryň 70-nji ýyllarynda geçirilipdi. Yzda galan ýarym asyr çemesi wagtyň dowamynda bu ýere millionlarda syýahatçy gelip gördi. Ýerli häkimiýet diwarlaryň täzeden abatlanylmagynyň has köp syýahatçyny çekmäge mümkinçilik berjekdigine ynanýar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Lowren “Zenite” geçip biler

Angliýanyň çempiony “Liwerpul” toparynyň horwat goragçysy Deýan Lowreniň Russiýanyň çempiony  “Zenit” toparyna geçip biler. Bu barada sport neşirleri habar berýär. Horwat goragçy erkin agent...

Resminamalar welaýat merkezlerinde kabul ediler

Türkmen döwlet medeniýet institutyna, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen mili konserwatoriýasyna we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyna dalaşgärleriň resminamalarynyň welaýat merkezlerindäki ýörite sungat mekdeplerinde kabul edilip...

14 ýyldan soňra “La Liga” dolandy

Ispaniýanyň milli futbol çempionatynyň ikinji ligasy bolan “Segunda” ligasynda çykyş edýän “Kadis” topary 14 ýyldan soňra täzeden ýokary ligada çykyş etmäge mümkinçilik aldy. 69...

Lewandowski iň ökdesi saýlandy

Germaniýanyň Türgenler Bileleşigi (VDV) möwsümdäki “Bundesligada” iň gowy futbolçy diýen ada ses berişligini jemledi. Bu ses berlişikde “Bawariýanyň” iki futbolçysy ýokary netije görkezdi. Sanawda...