No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 8:41
No menu items!
Home DURMUŞ Bekhamyň awtoulagy satuwa çykdy

Bekhamyň awtoulagy satuwa çykdy

Deýwid Bekhamyň haçan-da “Real Madrid” toparynda oýnap ýören wagtlarynda süren awtoulagy satuwa çykaryldy. 2003-nji ýylda Bekham “Real Madrid” toparynyň agzasy wagtlary öz awtoulagyny Angliýadan Ispaniýanyň paýtagtyna getirdi we häzirki wagta çenli aýawly saklady. Onuň awtoulagynyň kysymy “Aston Martin AMV8 Volante” bolup, 1988-nji ýylda öndürilen. Indi bu awtoulag “Awto söwdasy” söwda nokadynda takmynan 487,000 ýewro bahasy bilen satylýar.

Umuman aýdylanda bolsa, Bekham 3 million dollarlyk nusgawy lýuks awtoulaglar ýygyndysyna eýedigi çak edilýär. Häzirki wagtda bu awtoulaga isleg bildirýänleriň sany gün-günden artýar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dünýäde 20 million elektrik ulagy bolar

Soňky ýyllarda elektrik awtoulaglaryna bolan isleg barha ýokarlanýar. Elektrik togy bilen işleýän ulaglaryň önümçiliginiň çalt depginde ösmegi beýle bir ýönekeý däl. Birinjiden, awtoulaglar üçin...

Bazı Bakanlık ve Devlet idarelerinde atamalar

Türkmenistan Devlet Başkanının imzaladığı Kararlar ile bazı bakanlık ve devlet idarelerinde atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. İşte Atamalar ve görev değişiklikleri: Türkmen Devlet Seyitnazar Seyidi...

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: De­mir ýol ula­gyn­da aw­to­ma­ti­ka, te­leme­ha­ni­ka we ara­gat­na­şyk. Ulag­lar­da gat­naw­la­ry...

1-nji iýul Halkara degişme güni

Ýylyň ikinji ýarymynyň başlaýan ilkinji güni, ýagny her ýylyň 1-nji iýuly Halkara degişme güni dünýäniň dürli künjeklerinde bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk uly baýramçylyk bolmasada,...