No menu items!
8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:17
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR 94 ýyllyk stadion ýykylýar

94 ýyllyk stadion ýykylýar

Italiýanyň “Milan” we “Inter” toparynyň futbol duşuşyklaryny geçirýän dünýä belli “San Siro” stadiony ýykylýar. “San Siro” stadiony resmi taýdan “Giuseppe Meazza” stadiony diýlip atlandyrylýar.

Ýurduň Milan şäheriniň iki güýçli topary “Milan” bilen “Inter” 94 ýyldan bäri bu stadiony bilelikde ulanýarlar. Stadionyň ýykylmagy bilen baglanyşykly başlangyç ýurduň Medeniýet ministrligi tarapyndan tassyklandy.

Milan” bilen “Inter” toparlary üçin täze stadion gurlar. Täze stadiony häzirki “San Siro” stadionynyň golaýyndaky meýdanda gurmak göz öňünde tutulýar.

“San Siro-da” 4 gezek Ýewropanyň kubogynyň final duşuşygy geçirildi. 2026-njy ýylda bu stadionda gyşky olimpiýa oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dabaralaryny geçirmek meýilleşdirilipdi.

Bu stadion 1926-njy ýylyň 19-njy sentýabrynda ulanmaga berlipdi.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

«Der Klassikeriň» ýeňijisi – «Bawariýa»

Häzirki wagtda dünýäde ýeke-täk dowam edýän futbol boýunça milli çempionatda gyzykly duşuşyklar dowam edýär. Germaniýanyň milli çempionatynyň 28-nji tapgyrynda çempionlyk ugrundaky esasy bäsdeşler «Borussiýa...

Türkmen-german hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

2020-nji ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň we German ykdysadyýetiň Gündogar komitetiniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde duşuşyk geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda taraplar...

COVID-19 döwründe maliýeleşdirmek boýunça ýygnak

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly COVID-19 ýokanç keseliniň ýaýraýan döwründäki we ondan soňky ählumumy ösüşi  maliýeleşdirmek meseleleri boýunça ýokary derejeli maslahat...

Tohumçylyk babatda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

26-njy maýda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň başlygynyň orunbasary, ylymlaryň doktory, professor Iwan...