No menu items!
8.9 C
Istanbul
09/07/2020 3:38
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR 6G ulgamyny öwrenýär

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ üstünde işläp başlandygyna resmi taýdan belledi. Şeýle hem Leý Szýun “COVID-19” pandemiýasy sebäpli kompaniýa kynçylyk çekýändigini nygtady.

“Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy 5G ulgamynyň senagatda täze özgerişlikleri amala aaşyrjakdygyny, ýagny wideomaslahatlary gurnamakda, kompýuter oýunlarynda, hyzmatlarda we öz-özüni dolandyrylýan awtoulaglarda işjeñ ulanylar – diýip belleýär.

Şeýle hem kompaniýa mundan beýläk ähli akylly telefonlaryny 5G ulgamynda öndürer. “Xiaomi” kompaniýasy we Hytaý Halk Respublikasynyñ ýolbaşçylary birlikde tebigy hadysalary duýdurýan täze ulgamyň üstünde işläp başlar. Leý Szýun 6G ulgamyna degişli anyk maglumat bermedi. Ýöne Hytaýyñ hökümeti bilen bu ugurda täze işlerini geçirip başlandygy belledi. Şeýle hem kompaniýa emeli hemra arkaly internet tehnologiýasynyñ üstünde işleýändigini nygtaldy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Habib Nurmagomedowyň kakasy aradan çykdy

UFC ugry boýunça garyşyk başa-baş göreş babatda çempionlyk derejesiniň eýesi russiýaly türgen Habib Nurmagomedowyň kakasy Abdulmanap Nurmagomedowyň aradan çykandygy mälim edildi. Metbugat gulluklarynyň habar...

Iň täze oýun kompýuteri bolar

Hytaý metbugatynyň habar bermegine görä, “Huawei” we “Honor” bilelikde oýun üçin niýetlenen kompýuterleri öndürmegi maksat edinýärler. Olar täze kompýuterleriň hemme içki ulgamynyň taýýardygyny hem...

Nano∞Sem∞Antika: Söz Manylarynyň Tikeleri

Eýsem “tike” näme? Bu soraga sözlüklerimiz şeýle jogap berýär: “Tike, bir zadyň kiçijik, ownujak bölegi. Öten ýyl şu gaýadan bir ýükli düýämiz uçup, her tikesi...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...