No menu items!
25/09/2020 7:47
No menu items!
Home DURMUŞ 65 müň dollarlyk zenan köýnegi

65 müň dollarlyk zenan köýnegi

Florens Pýunyň ýolbaşçylygynda surata düşürilen «Dessur» (Ritual) kinofilminde baş gahrymanyň geýen köýnegi 65 müň amerikan dollaryna satyldy. Köýnegiň bahasy alyjylaryň özara bäsleşigi (auksion) şeklinde geçirildi. Onuň puly korona wirusa garşy göreşde ulanylar. 5 adam tarapyndan hödürlenen 10 müň gülden ybarat we agramy 13,5 kilograma barabar bolan tutyş güllerden ýasalan bu owadan köýnek degerli bahasyna satyldy diýip çaklanylýar. Filmde bu köýnegi baş gahryman Maý Şa zenany geýýär.

Mundan başga-da filmde ulanylan serişdeleriň birnäçesi satlyga çykaryldy. Olaryň içinde “Ritual Harga Collection Products” atly ýygyndyda 4,5 müň amerikan dollarlyk aýy kellesi şeýle-de 15 müň amerikan dollarlyk Maý Şa zenanynyň täji bar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Garaşsyzlyk gününiň dynç güni Duşenbe gününe geçirildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň ýekşenbe gününe düşýändigi sebäpli, şol gün duşenbe gününe geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde...

Halk Maslahaty wideoaragatnaşyk görnüşinde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk esasynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Döwlet Howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy. Ministrler...

Garaşsyzlyk baýramy üçin günä geçişlik

Türkmenistanyň baş baýramy – Garaşsyzlygyň 29 ýyllygy mynasybetli jenaýat edendikleri üçin iş kesilenleriň günäsini geçmek babatda taýýarlanan resminama ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ara...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dünýäniň iň uly skeleti satylýar

Amerikanyň Nýu-Ýork şäherinde 67 million ýyllyk “Tirannozawr Rex” atly dinozawryň skeleti satuwa çykarylar. Bu söwda satuwyny “Christie's” söwda öýünde 6-njy oktýabrda satylar. Takmynan 6-8...

Türkmenistandaky internet-dükanlary nähili tertipde işleýär?

Türkmenistanyň “Alyjylaryň hukuklaryny goramak hakynda”, “Söwda işi hakynda”, “Türkmenistanda Internet ulgamynyň we internet-hyzmatlarynyň ösüşini hukuk taýdan kadalaşdyrmak hakynda” Kanunlarynyň esasynda, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň...

Täsin arheologik tapyndylaryň syry  

Hormatly Prezidentimiziň “Medeniýet halkyň kalbydyr” atly eserinde “Türkmen halkynyň baý milli medeniýeti uzak taryhyň synagyndan geçip, sünnälenip, kämil görnüşde şu günki bagtyýar nesillerimize ýetirildi”...

Dünýäniň iň gowy halkara hüjümçisi

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň hüjümçisi Kristiano Ronaldo Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy (IFFHS) tarapyndan “dünýäniň iň gowy halkara hüjümçisi” baýragyna...