20/10/2020 22:07
Home IŇ TÄZE HABAR 300 million dozada sanjym alar

300 million dozada sanjym alar

Ýewropa Bileleşiginiň komissiýasy, COVID-19 pandemiýasyna garşy sanjymyny satyn almak hakynda “Sanofi we “GSK” derman kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda şertnama baglaşandygyny habar berýär. Şeýle hem Ýewropa komissiýasy, sanjymlary öwrenmegi dowam etdirýän “AstraZeneca” kompaniýa bilen birmeňzeş şertnama baglaşdy. Häzirki wagtda Ýewropa komissiýasy, “Johnson & Johnson”, “CureVac”, “Moderna” we “BioNTech” kompaniýalar bilen şertnama baglaşmak hakynda gepleşikleri geçirýändigini habar berdi.

Mundan başga-da Ýewropa komissiýasy, COVID-19 garşy sanjymyny ösdürmegi, öndürmegi we paýlamagy maksat edinýän global “COVAX” başlangyjyna goşulandyklaryny habar berdi. Ýewropa Bileleşigi we 27 döwletleriň agzalary, Ýewropa maýa goýum bankynyň üsti bilen “COVAX” başlangyjyna 230 million ýewro goşant goşjakdygyny we munuň bilen 88 million dozada sanjymlaryň ätiýaçlandyryljakdygyny mälim etdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG), Sanjymlar we immunizasiýa boýunça global bileleşigi (GAWI) we Epidemiýa taýynlyk innowasiýasy koalisiýasy (CEPI) tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän “COVAX” başlangyjy, 2 milliard dozany satyn almak maksady bilen sanjymlara adalatly we deňhukukly elýeterliligi üpjün etmegi maksat bilen “COVID-19” sanjymlary 2021-nji ýylyň ahyryna çenli satyn almagy maksat edinýär.

Okap bilersiňiz  Pul birliginiň adyny üýtgedýär
Okap bilersiňiz  Türkmenistanda doglan kosmonawta ýokary sylag

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

IŇ TÄZE HABARLAR

Dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanawynda ýurtlaryň orny

Dünýäniň 93 ýurdunyň 1500-den gowrak uniwersitetleriniň “okatmak, ylmy-barlag we halkara dünýägaraýyş” ýaly ugurlar boýunça sanawy taýýarlandy. “Times Higher Education” edarasynyň dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň...

Zebra pirogy

Taýýarlamak üçin gerek önümler: 1 ýumurtga 1 bulgur şeker 1 bulgur gatyk 1 bulgur un 1 çaý çemçesi wanilin 1 çaý çemçesi gabartma tozy ...

NASA Aýda 4G tehnologiýasyny gurar

“NASA” we “Nokia” kompaniýasy bilelikde Aýda 2028-nji ýyla çenli 4G tehnologiýasyny işlemäge gönükdirilen taslamany durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Amerikan Aerokosmos Guramasy (NASA) we “Nokia” tehnologiýa kompaniýasy...

Welosiped önümçiliginiň öňdebaryjysy kim?

Ýewropada howanyň üýtgemegine garşy göreşde awtoulag önümçiliginde elektrikli ulaglara has köp ähmiýet berilýän bolsa, welosiped önümçiligi hem ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Ýewropa Bileleşiginde welosiped önümçiliginde...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Aýal

                                               ...

Türkmenistan Dewis kubogyna taýýarlanýar

Halkara tennis federasiýasynyň Prezidenti, Halkara Olimpiýa komitetiniň agzasy Dewid Haggerti bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi.
Okap bilersiňiz  Nobel baýragynyň gowşurylyş dabarasy ýatyryldy
Türkmen tarapyndan duşuşyga Milli Olimpiýa komitetiniň, Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň, şeýle-de Daşary işler,...

Dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanawynda ýurtlaryň orny

Dünýäniň 93 ýurdunyň 1500-den gowrak uniwersitetleriniň “okatmak, ylmy-barlag we halkara dünýägaraýyş” ýaly ugurlar boýunça sanawy taýýarlandy. “Times Higher Education” edarasynyň dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň...

Transfer bahasy pese gaçan futbolçylar

“Transfermarkt” portaly Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynda çykyş edýän ýyldyz oýunçylarynyň transfer bahalarynyň sanawyny täzeden düzdi. Bir tarapdan ýyldyz oýunçylaryň transfer bahasy pese düşýän hem bolsa,...