29/10/2020 21:57
Home DÜNÝÄ 12-nji sentýabr – nemes diliniň güni

12-nji sentýabr – nemes diliniň güni

Nemes dili dünýäde iň giňden ýaýran gadymy dilleriň biridir. Her ýylyň 12-nji sentýabrynda nemes diliniň güni giň gerimde bellenilip geçilýär. Dünýäde 95 million adam tarapyndan nemes dilinde gürlenilýär. Nemes dili Germaniýanyň, Awstriýanyň, Şweýsariýanyň we Lihtenşteýniň ene dilidir. Dünýäde iň köp gürlenýän diller hasaplanýan hytaý dili (mandarin we kanton dilini öz içine alýar) iňlis, hindi-urdu, ispan, rus dillerinden soň nemes dili 6-njy ýerde durýar. Şeýle hem Ýewropada iň köp gürlenýän dil hökmünde tanalýar. Nemes dilinde iň uzyn söz 80 harpdan durýar. Häzirki wagtda nemes dilini öwrenmek isleýän ýaşlaryň sany dünýä derejesinde barha artýar.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

IŇ TÄZE HABARLAR

Täze “super” ak reňk tapyldy

Amerikanyň “Perdýu” adyndaky uniwersitetiniň hünärmenleri 95,5% göterim Gün şöhlelerini serpikdirmäge mümkiçlik berýän, aşa ýokary hilli ak boýagy döretdiler. Boýagyň düzüminde kalsiý karbonatyň saklanmagy täze...

Stambul metrosynyň täze ugurlary

28-nji oktýabrda Türkiýede “Mejidiýeköý– Mahmutbeý” ugry boýunça täze metro açyldy. Ilkinji ugry göni aragatnaşyk Stambul şäheriniň hkimi Ekrem Imamoglunyň görkezmesi esasynda sagat 12:00-da başlady....

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman...

Muskyň kosmos internetiniň bahasy

Elon Muskyň eýeçiligindäki hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň hemra esasly global internet taslamasy “Starlink” -iň bahasy mälim edildi.
Okap bilersiňiz  Dünýäniň 4-nji milliarderiniň ilkinji akylly telefony
Hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň iň möhüm...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Futbol şasynyň doglan güni

23-nji oktýabrda futbol taryhyna adyny altyn harplary bilen ýazdyrmagy başaran, öz futbol döwründe futbol ýyldyzy bolan we ençeme ýaryşlarda üstünlik gazanan, tutuş ýer planetasynda...

Hawa, meniň adym Doýduk.

Özümi bilenim bäri, -Dogrudanam seniň adyň Doýdukmy? - Sen biriniň näçenji gyzy? -Şu döwürde çagasyna Doýduk diýip dakýan barmy?-diýen soraglar meni yzarlap gelýär. Belki-de maşgalada ilkinji perzende...

Türkmenistan bilen Malaýziýa energetika hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassine däp bolan dostlukly...

Türkmenistan Tatarystanda söwda öýüni açar

Türkmenistan daşary ýurtlarda söwda öýlerini açmagy dowam etdirýär. Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda türkmen söwda öýüni açmak babatda degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler...