No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 3:44
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR 107 ýyllyk däp üýtgedildi

107 ýyllyk däp üýtgedildi

107 ýyllyk iňlis däbi bolan “Çelsi gül ýarmarkasy” şu ýyl koronawirusynyň ýaýramagy sebäpli ýarmarkanyň taryhynda ilkinji gezek onlaýn ýagdaýda geçirildi. Her ýyl bu ýarmarka baryp görýän Şa zenany Ýelizawetanyň birnäçe ýyl ozal saparda wagty alnan ýaş suratlary görkezildi. Şu ýylyň maý aýynda Londonda ýerleşýän Çelsi etrabynda geçirilen «Çelsi çagalar ýarmarkasynda» ilkinji gezek bolşy ýaly, Şa aýalynyň maşgalasy Şa aýaly Ýelizawetanyň ýaşlyk suratlaryny paýlaşdy.

Şa aýalynyň “Instagram” hasabyndan käbir belliklere görä, 1949-njy ýylda Şa aýaly Ýelizaweta Çelsi gül ýarmarkasynda 23 ýaşyndady. Şol döwürler Şa aýaly heniz tagta geçmändi.

Şa aýaly Ýelizaweta 1955-nji ýylda ilkinji gezek «Şa aýaly» ady bilen ýarmarka gatnaşýar we şondan soň her ýyl diýen ýaly baryp görýär.

Suratda şa aýalynyň iň gowy görýän gülleriniň liliýadygyny we 1955-nji ýylda täç dabarasynda gujagynda liliýa çemeniniň bardygyny görkezýän surat hem paýlaşyldy.

Ýarmarka maý aýynyň 24-üne çenli onlaýn şekilde dowam eder.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan GDA-nyň hökümet baştutanlarynyň onlaýn duşuşygyna gatnaşar

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk arkaly mejlisinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi. Şu...

“Total” kompaniýasyndan Hazar deňziniň türkmen bölegine uly gyzyklanma

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda ýurdumyzyň we «Total» fransuz kompaniýasynyň wekilleriniň onlaýn görnüşindäki duşuşygy geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri...

Germaniýa Hytaý bilen ýük gatnawlaryny dikelder

Germaniýanyň «Lufthansa» awiakompaniýasy ýurduň paýtagty Berlinden Pekine we Şanhaýa ýük gatnawlaryny amala aşyryp başlamagy meýilleşdirýär. Kompaniýa özüniň Hytaýdaky şahamçasyndan Şanhaý şäherine her gün üç, Pekine...

Awtoulag önümçiliginde güýçler birikdirilýär

“Renault-Nissan” awtoulag bileleşigi çykdajylary azaltmak we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak maksady bilen täze teklibi yglan etdi. Täze teklip edilen taslamanyň çäginde 2025-nji ýyla çenli “Renault”,...