No menu items!
20/09/2020 23:54
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR 100 müň adamy işe alar

100 müň adamy işe alar

Amazon kompaniýasy satuwlaryň köpelmegi paýnamalaryň artmagy netijesinde ABŞ-da we Kanadada 100 müň adamyny işe alar. Epidemiýa döwründe öýlerinde bolan adamlar onlaýn söwda saýtlaryna uly gyzyklanma bildirdiler. Şolaryň arasynda ilkinji bolup durýan Amazon kompaniýasynyň girdejileri barha artdy. Aprel we maý aýlarynda 175 müň adamy işe alan Amazon, koronawirus döwründe satuwy işleri artandan soň ABŞ-da we Kanadada ýene 100 müň adam işe aljakdygyny mälim etdi.

Kompaniýanyň beren beýanynda işe alynjaklaryň gaplamak, ýük we sargyt yzarlamak ýaly amaly bölümlerde işe alynjakdygy mälim edildi. Şeýlede täze kabul edilen 100 müň adamyň doly däl we doly iş güni bilen işlejekdigi nygtaldy.

Epidemiýa döwründe onlaýn söwda, şol sanda azyk önümlerini satyn almak bilen gyzyklanmanyň artmagy bilen, kompaniýanyň girdejileriniň aprel we iýun aýlarynda ep-esli artandygy bellendi.

1000 dollar bonus teklibi

Amazonyň ammarlaryna gözegçilik edýän Alisia Boler Dewis ABŞ-nyň Detroýt, Nýu-Ýork, Filadelfiýa, Luizwil we Kentukki ýaly işçi tapmak kyn bolan käbir şäherlerinde kompaniýanyň 1000 dollarlyk başlangyç bonusyny hödürleýändigi baradaky maglumatlary paýlaşdy.

 

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söýgüli Setirler: Ähli Söýgi Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com/   saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyrynyň mowzugy öňem yglan edişimiz...

Zähmet haklary ýokarlandyrmak: 2021-nji ýylyň býujeti

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde 2021-nji ýylyň döwlet býujetiniň taýýarlanylyşy barada hasabat berildi. Döwlet Baştutanymyz dünýäniň ykdysady we maliýe meseleleri boýunça hünärmenleriň...

Söýgi — durmuşyň özeni

(Durmuşdan alnan) Maý aýydy. Gün eňegini ýere beripdi. Penjireden girýän salkyn şemal howsaladan ýaňa çygjaran ýüzi mymyk elleri bilen sypaýardy. Hemra otagynda penjirä tarap nazaryny...

Söýgi – durmuşyň özeni

Elbetde, durmuşyň özeni, hatda durmuşyň özi — söýgi. Ýaşaýşyň şerti — söýgi. Barlyk, başlangyç söýgüdir. Şonuň üçin hem oňa duýgularyň beýgi, dünýäniň ýaraşygy, ýaşaýşyň...