No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 8:06
No menu items!
Home DURMUŞ 1-nji iýul Halkara degişme güni

1-nji iýul Halkara degişme güni

Ýylyň ikinji ýarymynyň başlaýan ilkinji güni, ýagny her ýylyň 1-nji iýuly Halkara degişme güni dünýäniň dürli künjeklerinde bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk uly baýramçylyk bolmasada, dünýäde iň meşhur şanly seneleriň biridir. Çünki bu günde adamyň şähdini açýan degişmelere aýratyn orun berilýär.

Bu baýramçylyk ilkinji gezek 1994-nji ýylda bellenilip başlaýar. Soňra kem-kemden dünýä ýaýrap, indi çärýek asyr bäri bellenilip gelinýär.

Bu senede pikir alyşýan adamlaryň bilen açyk asmanda şüweleň gurap, geçmişdäki süýji ýatlamalary ýatlamak has-da ýakymly bolýar. Bulardan başga-da adamlar bu senede öz ýakynlaryna degişme kitaplaryny sowgat edýärler.

Bilermenleriň bellemeklerine görä, kiçi ýaşdaky çagalar günüň dowamynda 200-300 gezek gülýärler. Emma uly ýaşdakylar günüň dowamynda 4-20 gezek gülýärler.

Bu sene hem iň bolmanda ynsan ýylda 1-je gün hem bolsa, köpräk gülmegi, gündelik gam-gussadyr aladalardan saplanyp şähdini açmagy üçin döredildi.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Halkara nebit we gaz uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ugur­la­ry (hü­när­leri): Ama­ly geo­lo­gi­ýa,...

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: De­mir ýol ula­gyn­da aw­to­ma­ti­ka, te­leme­ha­ni­ka we ara­gat­na­şyk. Ulag­lar­da gat­naw­la­ry...

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindä-ki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­malaş­dy­ryş (pu­dak­lar bo­ýun­ça). ...

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň aşakdaky ugurlary boýunça tölegli esasda magistratura kabul edýändigini yglan edýär: Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: ykdysadyýet; menejment, okuwyň möhleti...