No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:54
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR 1 günde 10 müň syýahatçy

1 günde 10 müň syýahatçy

Türkiýäniň Antalýa sebitindäki myhmanhanalar koronawirus ýokanjy sebäpli mart aýynyň ortalarynda ýapylypdy. 1-nji iýuldan başlap, käbir ýurtlara halkara gatnawlaryň ýola goýulmagy bilen daşary ýurtly jahankeşdeleriň gelmegine mümkinçilik döredi.

Pandemiýa döwründe geçen dynç güni bir günüň dowamynda 10 müňden gowrak syýahatçy geldi. 1-nji iýuldan bäri ýurduň iň köp syýahatçy kabul edýän sebitine 61 müňden gowrak jahankeşde geldi.

19-njy iýulda Antalýanyň howa menziline 55 uçar bilen 10 müňden gowrak syýahatçy geldi. Şol gün Antalýa Ukrainadan 23 sany, Germaniýadan 18 sany, Şweýsariýadan 4 sany, Angliýadan 3 sany, Serbiýadan we Belarusdan 2 sany, Moldowadan, Awstriýadan we Gazagystandan 1 sany uçaryň gelendigi mälim edildi.

Soňky 3 hepdäniň dowamynda Antalýa sebitine 61 müňden gowrak jahankeşde dynç almaga geldi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

«MB» zenan aýakgaplaryny hem öndürip başlady

«Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti her günde erkek kişiler, kiçi we uly ýaşly çagalar üçin niýetlenen dürli aýakgaplaryň 200-den gowragyny öndürýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Hojalyk jemgyýeti aýakgap...

Indi uçuşlar üçin kepilnama hökmany

Mundan beýläk Türkmenistanyň çäginde uçar hyzmatyndan peýdalanjak her bir adamdan (Türkmenistanyň raýatlaryndan, daşary ýurtlulardan we raýatlygy bolmadyk adamlardan) COVID-19 keseliniň ýokdugy barada lukmançylyk kepilnamasy talap ediler. «Türkmenhowaýollary»...

Täze “Galaxy” enjamlary tanyşdyryldy

Günorta Koreýanyň “Samsung Electronics” kompaniýasy “Galaxy” brendli täze enjamlaryny  ilkinji gezek onlaýn görnüşde halk köpçüligine ýetirdi. “Galaxy Unpacked” diýlip atlandyrylan çärede  “Note” seriýasyndaky “Galaxy...

COVID-19: sanjymyň bahasyny arzanlatdy

Täze görnüşli koronawirus ýokanjy üçin sanjym taýýarlap, ony adamlarda synag edýän ýe bu üçünji tapgyr synag işlerini sentýabr aýynda tamamlamagy göz öňünde tutýan ABŞ-nyň...