Soň bir gün…  Kasym Nurbadow

        Şenbe güni gijara ýygnakdan çykyp öýe barýardym. — Şahyr Kasym Nurbadow ýogalaýypdyr-da, eşitdiňizmi? — diýip, ýolugra eşiden ajy habaryma birbada ynanjagymy-ynanmajagymy bilmedim. «Bu gün göreniň ertir ýok diýleni», toba.Ýalan bolaýmasyn — diýip ör-gökden geldim. Birhili başym aýlanyp kelläm agyrýan ýaly boldy. Maňlaýymy tutup, azajyk sägindim welin, gürleşip … Continue reading Soň bir gün…  Kasym Nurbadow