TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Soltansöýün bilen çopan (Rowaýat)

Bir gün Soltansöýün Baýkara danyşment Myralyny ýanyna alyp, agyr goşun tartyp barýarka, olaryň öňünden bir goja çopan çykypdyr. Saglyk-amanlyk soraşanlaryndan soň, Soltansöýün çopan bilen gürleşip ugraýar. Olaryň arasynda şeýle gürrüň bolupdyr.

— Ikiň üç boldumy?

— Hawa, patyşahym, üç boldy.

— Yragyňam ýakyna geldimi?

— Hawa, daşdan alyp bilemok.

— Dokuzyň üçe ýetýärmi?

— Oňat baksam-a ýetýär, ýogsam ýetenok.

Çopan bilen hoşlaşyp gidenlerinden soň, esli wagt ýol ýörän Soltansöýün goşunyna ýüzlenip: “Men çopan bilen näme hakda gürrüň etdim? Şony bilseňiz ýene az salymdan düşläp, söwüş edip, birmeýdan ýazylganlyk berjek, bilmeseňiz aýak ýazman ýöremeli borsuňyz” diýipdir.

Soltanyň leşgerleri her näçe kelle döwse-de, şol gürrüňden baş çykaryp bilmändir. Teý-ahyr Myrala ýüz tutmagy makul bilipdirler. Olam:

— Mugt Buharda ýok, bedew atymyň iýmine şam-saba ýumurtga çakyp, nohut garyp bereýin diýseňiz aýdaýyn — diýip degşipdir-de, sözüni dowam edipdir.

—“Ikiň üç boldumy?” diýdigi “Henizem iki aýagyň üstünde ýöräp bilýämiň ýa hasaly gezýärmiň” diýdigi. Çopanam oňa:“Hawa, hasaly gezmesem, iki aýagymyň üstünde gezip bilemok” diýen eken.

“Yragyň ýakynlaşdymy?” diýdigi “Gözüň daşdan alýarmy ýa ýakyndan görýärmiň?” diýdigi.

“Dokuzyň üçe ýetýärmi” diýdigem “Goýunlary dokuz aý gowy bakyp, üç aý gyşdan çykaryp bilýämiň?” diýip soradygy. Onda çopanam: “Ýyl gowy gelse, goýnuň üstünde bek dursam, üç aý gyşdan oňat çykarýaryn, ýogsam gyşdan zordan çykýar” diýen.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan harby ýöriş

Teswirle