TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Soltan Abdülhamidiň suratlar ýygyndysy sanly ulgamda

Stambul uniwersiteti seýrek duş gelýän kitaplaryň saklanýan kitaphanasyndaky XIX asyryň 2-nji iň uly wizual ýygyndysy Soltan Abdülhamid Hanyň “Ýyldyz surat” ýygyndysyny sanly ulgamda hödürledi.

Abdülhamid Hanyň bu surat ýygyndysy Osman imperiýasynyň ösen derejesini açyp görkezmek bilen şol döwrüň ýagdaýyny suratlandyrmaga mümkinçilik berer.

Bu babatda iş alyp barýan bilermenler şeýle beýanat bilen çykyş etdiler: “Abdülhamidiň bu ýygyndysy gaty üýtgeşik we uly göwrümli taslama. 918 albomda 36 müň 585 surat bar. Käbir ýygyndylar Angliýanyň we Waşingtonyň muzeýlerine iberilipdir”.

Suratlaryň köpüsi şäherler, adalar, galalar, köprüler, polisiýa merkezleri, suw çüwdürimleri, metjitler, ybadathanalar, mekdepler, hassahanalar, Osman imperiýasynyň köşkleri, şäher panoramalary, sport sergileri, dabaralar, daşary ýurtly ýolbaşçylaryň Stambula we beýleki ýerlere saparlaryny öz içine alýar.

Ýene-de okaň

Gyş möwsümi her ýyl ortaça 1 gün gysgalýar

Kino dünýäsi: 2023-nji ýylda çykmagyna garaşylýan filmler

Teatrlaryň hepdelik repertuarlary (27-29-njy ýanwar)

Teswirle