TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

SOCAR ýurdymyzda alnyp barylýan işlere üstünlik arzuw edýär

Aşgabat şäherinde  geçirilen    “Türkmenistanyň Nebiti we Gazy – 2019” atly 24-nji halkara maslahaty mynasybetli sergä gatnaşan “SOCAR” şereketiniň uly inŽeneri Emin Alikberow şeýle diýdi:

 

– Bu kompaniýa Azerbeýjan respublikasynyň döwlet şereketi bolup, 1923-nji ýyldan bäri işläp gelýär. Biz bu kompaniýada nebite degişli ähli işleri alyp barýarys. “Sokar” şereketi birnäçe ýyl mundan öň Türkiýede 5 milliard amerikan dollaryna  golaý maýa goýum goýdy. Biz Türkmenistanda eýýäm 5-nji gezek şeýle sergä gatnaşýarys. Biziň şeýle sergilere gatnaşmakdaky maksadymyz öz kompaniýamyzy daşary ýurtlarda ösdürmek we tanatmakdan ybarat bolup durýar. Şu pursatdan peýdalanyp, Siziň ýurdyňyzda alnyp barylýan işlerinde üstünlik arzuw edýärin.

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan täze multimodal ulag geçelgesini döretmegi meýilleşdirýär

“Forbes”: Ilon Mask birinjiligini ýitirdi

Türkiýe: Türkmenistandaky üçtaraplaýyn sammit energiýa geçelgesi üçin möhüm

Teswirle