TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Smorodinanyň ýapraklary

Smorodinanyň ýapraklarynda şeýle bir köp peýdasy bar welin, käbir dermanlar bilen bäsleşip bilýärler we bedeni hökman zerur maddalar bilen baýlaşdyrar. Düzümindäki peýdalaryň mukdary boýunça gara smorodina bilen bäsleşip biler. Mundan başga-da, onuň miweleri örän tagamly. Galyberse-de, smorodina ýapragy bedeni bejerip we güýçlendirip biler, nahar bişirmekde ulanylýar we gözelligi saklamak we derini witaminler bilen doldurmak üçin olardan kosmetika önümleri taýýarlaýarlar.

Gyşyň we ýazyň ahyrynda witaminler ýetmezçiligi ýüze çykanda, hemişe ýadawlyk we ysgynsyzlyk duýulýar – ony witaminler we minerallar bilen baýlaşdyryp başlamaly, smorodina ýapraklaryndan lezzetli çaý demläp, beden ulgamlarynyň köpüsine şübhesiz peýdaly we şahsy çydamsyzlyk ýagdaýlaryndan başga-da adama zyýan bermeýär. Şeýle hem kesellerden soň güýji dikeltmäge kömek edýär.

  1. C witamini islendik organizm üçin zerur bolup durýar şol bir wagtyň özünde bedeniň bu güýçli antioksidant bilen immunitet ulgamyny güýçlendirýär.
  2. Ýapraklaryň şeýle hem çişleri aýyrýan derman hökmünde ulanylýar. Ýapragynyň aýratynlyklary hatda gastrit we beýleki aşgazan kesellerini bejermekde, şeýle hem deri kesellerinde ulanylýar.
  3. Smorodinada ganyň hilini ýokarlandyrmak üçin peýdalydyr: ganazlyga garşy göreşýär we ateroskleroz bilen kömek edýär.
  4. Smorodina ýapraklarynyň kömegi bilen görüşini, ýüregini, gan damarlaryny we beýniniň işjeňligini durnukly derejede saklap bilerler.
  5. Bu ösümligiň ýapraklary dürli halklaryň halk lukmançylygynda giňden ulanylýar, mysal üçin:ýürek-damar ulgamlary, dem alyş keselleri, şeýle hem bedeniň umumy näsazlygy bilen baglanyşykly şertleri bejermek üçin ulanylýar.

Möjekow Gurbanmuhammet,

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy

Dünýäniň iň gowy howa menzili

 

Ýene-de okaň

Himiýa pudagy oba hojalygy üçin ähmiýetlidir

Garaşsyzlyk — bagtymyz

Döwletli maslahat – ösüşleriň buşlukçysy

Teswirle