Smartfon söwdasynda “Samsung”, girdejide “Apple” öňde

“Counterpoint” kompaniýasy 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde smartfonlaryň halkara söwdasy barada maglumatlar taýýarlady. Şol maglumata laýyklykda, hasabat döwründe tutuş dünýäde 329 million smartfon satyldy.

Geçen ýyl koronawirus pandemiýasy sebäpli söwdasy peselen smartfon öndürijileri 2021-nji ýylyň ilkinji aýlaryndan söwdasyny ýene-de ýokarlandyryp başlady. 2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginiň maglumatlaryna görä, çip krizisine garamazdan 19 göterim ösüş gazanan smartfon bazarynda 329 million telefon satyldy.

“SAMSUNG” ÝENE-DE ÇÜR DEPEDE

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda satuwyny 4 million artdyran Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy 58 million smartfon satuwy bilen birinji ýeri eýeledi. 2019-njy ýylyň şol döwründe koronawirus ýok wagty, kompaniýa 76 million smartfon satypdy.

Soňky ýyllaryň iň meşhur smartfon öndürijilerinden biri bolan Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy ikinji çärýekde 53 million söwdasy bilen ikinji ýeri eýeledi. Hytaý kompaniýasy geçen ýylyň degişli döwründe 26 million telefon satypdy.

ABŞ-nyň tehnologiýa ägirdi “Apple” 49 million “iPhone” satuwy bilen iň köp satylan üçünji markadyr. Geçen ýylyň degişli döwründe “iPhone”-yň satuwy 38 million hökmünde hasaba alyndy.

2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde iň köp satylan 5 marka:

“Samsung”: 58 million
“Xiaomi”: 53 million
“Apple”: 49 million
“OPPO”: 34 million
“Vivo”: 33 million
Beýleki markalar: 103 million.

IŇ KÖP GIRDEJI GAZANAN – “APPLE”

“Counterpoint” kompaniýasynyň maglumatyna görä, kompaniýalar bu smartfon söwdasyndan jemi 96 milliard dollar girdeji gazandy.

Iň köp satylan üçünji marka bolandygyna garamazdan, “Apple” kompaniýasy umumy girdejisiniň 41 göterimini eýeleýär we birinji ýeri eýeledi. Bu ýagdaýda beýleki telefonlara garanyňda, has gymmat “iPhone” modelleriniň goşandy gaty ýokary.

Beýleki tarapdan Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi “Samsung” telefon söwdasynda birinji ýerde durýandygyna garamazdan, girdejisi boýunça “Apple”-den yza galdy. Bu söwda markasy ikinji çärýekde gazanylan umumy girdejiniň 15 göterimine eýe boldy.

“Xiaomi”, “Oppo” we “Vivo” girdeji paýy 9 göterim bilen degişlilikde üçünji, dördünji we bäşinji orny eýeledi.

 

Sanjym bolana 100 dollar

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar