27/11/2020 10:53
Home SIZDEN GELENLER Onlaýn okuw sapagy geçirildi

Onlaýn okuw sapagy geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Türkmen-fransuz hyzmatdaşlygynda medeni diplomatiýanyň orny” atly temasy boýunça onlaýn okuw sapagy geçirildi.

Oňa Fransuz Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Izabel Ginel hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň professor-mugallymlary we talyplary gatnaşdylar.

Sapagyň dowamynda hanym ilçi Diýarymyzda  hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda sebitiň we dünýäniň dürli döwletleri bilen, şol sanda Fransiýa Respublikasy bilen medeni gatnaşyklary pugtalandyrmak, medeniýet we sungat işgärleriniň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek,  häzirki we geljekki nesilleri milli buýsanç, ýokary ynsanperwerlik ruhunda  terbiýelemek maksady bilen dürli medeni çäreler, şol sanda maslahatlar, döredijilik duşuşyklar, sergileri we bäsleşikler, aýdym-sazly dabaralar we beýleki çäreleriň geçirilmegine aýratyn üns berýändigini nygtamak bilen, ýurdumyzyň alyp barýan ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn halkara medeni hyzmatdaşlygynyň ösüşi we ähmiýeti barada giňişleýin gürrüň berdi. Şeýle hem, hormatly ilçi dil bilen baglanyşykly, döwletiň medeniýetini we sungatyny içgin gyzyklanýanlaryň ilki bilen şol döwletiň dilini öwrenmegiň  ähmiýetiniň uludygy barada täsirli çykyş etdi. Munuň bilen birlikde talyplar hanym ilçä gyzyklanma döreden temasy boýunça sorag-jogap alyşmak arkaly dil bilimlerini kämilleşdirdiler.

Okap bilersiňiz  “Tesla” gymmat kompaniýa boldy
Okap bilersiňiz  “Tesla” gymmat kompaniýa boldy

Okuwyň ahyrynda gatnaşyjylar türkmen medeniýetini dünýä ýaýmaga, ony içgin öwrenmäge döredilýän giň mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimize köp sag bolsun aýtdylar.

 

 

                                                                            Jahan Öräýewa,   

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby    

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

Okap bilersiňiz  “Liwerpul” iň gymmat düzümli topar

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Özbegistan “Oskara” dalaş edýär

Özbegistanyň Oskar komiteti tarapyndan Ýolkin Tuýçiýewiň “Faridanyň 2 müň aýdymy” atly filmi “Iň gowy halkara çeper film” ugry boýunça “Oskar” baýragyna dalaşgär görkezildi. Bu...

Türkmenistanyň we Malaýziýanyň daşary işler ministrleriniň onlaýn duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Daşary işler ministri Şri Hişamuddin Tun Husseýn bilen onlaýn duşuşygy geçirildi.
Okap bilersiňiz  Öňdebaryjy Kowuslar kimler
Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda daşary syýasat...

Çempionlar ligasynyň nobatdaky duşuşyklary

Futbol sportunda çempionatlaryň dowamynda oýunçylar wagtal-wagtal öz futbol milli ýygyndylarynda oýun geçirmeli bolýarlar. Şu nukdaýnazardan futbol äleminde futbol çempionatlaryň öňdebaryjysy hasaplanylýan Çempionlar ligasy gaýdyp...

Reňkler dünýäsi üçin täze açyş

Ýsraýylyň Tel-Awiw şäherindäki uniwersitetiniň alymlary tarapyndan işlenip düzülen täze tehnologiýa, adaty kameralaryň we adamyň gözüniň kesgitläp bilmeýän reňklerini anyklap biler. Tehnologiýa tebigatda bar, ýöne...