27/11/2020 22:47
Home SIZDEN GELENLER Ömrüňi uzaltmaga ýardam edýän maşk

Ömrüňi uzaltmaga ýardam edýän maşk

 Amerikan hünärmenleri erkek adamlaryň ömrüni uzaltmaga ýardam edýän otžimaniýanyň anyk sanyny anykladylar. Garward uniwersitetiniň hünärmenlerine bu maşk bilen erkek adamlaryň saglygynyň arasyndaky özara baglanyşygy ýüze çykarmak başartdy.

Fiziki maşklaryň saglyk üçin peýdasy hemmä belli bolan faktdyr. Muňa garamazdan, ABŞ-nyň alymlary eksperiment geçirdiler, bu bolsa zerur bolan hereketleriň anyk sany baradaky soraga jogap tapmaga mümkinçilik berdi. 10 ýyl töweregi geçirilen barlagyň dowamynda hünärmenler otžimaniýanyň ýürege oňaýly täsir edýändigini anykladylar. Alymlaryň aýtmagyna görä, ýürek-damar keselleriniň güýçlenmek howpuny 96% pese düşürmek üçin erkek adamlara günde 40 gezek otžimaniýe etmek ýeterlik.

Statistik maglumatlarda bu maşgy 10 gezek gaýtalamadan köp ýerine ýetirip bilmeýän adamlaryň infarkta we insulta has köpräk sezewar bolýandygyny görkezýär.
Eger-de bu görkeziji 30-40-a çenli artdyrylsa, onda howply keselleriň güýçlenmek howpy hem 75% pese düşýär.

Ahyrynda alymlar otžimaniýanyň ýüregiň işleýşine oňaýly täsiriniň erkek adamlaryň ömür dowamlylygyny artdyrmaga ýardam edýändigi baradaky netijä geldiler.

 

Aýmyrat Ahmedow,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Okap bilersiňiz  “Arsenal” Upamekanony transfer edip biler

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

Okap bilersiňiz  “Apple Watch” sagadynyñ täze funksiýasy

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Gözlegler we açyşlar: Amyderýa Hazynasy

“Amyderýa  Hazynasynyň  Syry” atly makalamyza dowam edýäris. Mälim  bolşy  ýaly  ýurdumyzyň  günorta  etraplary (Parfiýanyň  we  Margiananyň  ýerleri)  Ahemenitler  döwletiniň  21  satrapynyň (adminstratiw  birlik: etrap ...

Aman Kekilowyň eserlerinde “mugallym” we “mugallymçylyk” düşünjeleri

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Şahyr, ýazyjy, alym Aman Kekilowyň türkmen edebiýatynda özboluşly yz galdyrandygy bellidir. Onuň şygyr setirleri bilen bezelen “Söýgi”...

Turkmenistan- Home of Neutrality and Role of ECO CCI in Sustainable Development

In my congratulatory message to Turkmenistan President H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov and people of Turkmenistan, It is gratifying that December 12 has been adopted by...

Halil Avcı : Daimi Tarafsızlık – dünyada barış ve kardeşliğin güvencesi

Kardeş ve dost ülke konumundaki Türkmenistan için 2020 yılı ayrı bir öneme sahiptir. 12 Aralık 1995'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 185 ülkenin oy birliği...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Näme üçin kompaniýanyň ady “Xiaomi”?

Köp adamlar hytaý markalarynyň atlaryny gülkünç hasaplaýarlar. Bu barada “Xiaomi” kompaniýasynyň baş ýolbaşçysy Leý Szýun, öz söwda markasyna at dakmak bilen baglanyşykly tejribesi hakda...

“Porsche Taycan” Ginnesiň rekordlar kitabynda

“Porsche” awtoulag kompaniýasynyň ilkinji elektrikli sport ulagy “Taycan” jemi uzynlygy 42 kilometre barabar bolan drift öwrümi bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Şeýlelikde bu sport...

Türkmenistan bilen “Mir” teleradiokompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Mir» Döwletara teleradiokompaniýasynyň Başlygy R.Batyrşin bilen duşuşyk geçirdi.
Okap bilersiňiz  Ata Watan Eserleri Bäsleşigi: Türkmenistanlylar Raýdaşlyk Jemgyýeti
Duşuşygyň barşynda taraplar maglumat alyşmak ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň...

Dünýä çempionatynyň unudylmaýan wakasy:  “Taňrynyň eli”

Futbol boýunça dünýä çempionatlary unudylmaýan köp sanly wakalara baý bolýar. Şolaryň biri hem 1986-njy ýylda Meksikada geçirilen dünýä çempionatydyr. Bu çempionat dünýä futbolynyň taryhynyň...