25/01/2021 23:13
Home SIZDEN GELENLER Küýzeler jülgesi

Küýzeler jülgesi

“Küýzeler jülgesi” – taryhy we arheologiki ýadygärlikler tolumy bolup, ol Laosda ýerleşýär. Küýzeleriň ululygy 0,5-3 metr aralygynda bolup, agramy 6000 kilograma, ýaşy bolsa 1500-2000 ýyl töweregidir. Daşky görnüşi boýunça gönüburçly, tegelek hem-de gapak şekillidir. Häzirki wagtda ony UNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşmaklyk boýunça meselelere seredilýär. Bu jülgäniň ep-esli bölegi jahankeşdeler üçin elýeterli däl. Arheologlaryň pikirine görä, bu küýzeler 1500-2000 ýyl ozal günorta-gündogar Aziýada ýaşan, medeniýeti henizem näbelli bolup galan gadymy halklar tarapyndan ulanylypdyr, şeýle hem, bu küýzeler iýmit hem-de suw saklamak üçin ulanylandygy, söwda kerwenleri tarapyndan ulanylan ýagyş suwlaryny ýygnandygy hem çaklanylýar. Ol hakynda ýerli halkyň arasynda dürli rowaýatlar hem bar. Ilkinji arheologiki gözlegler 1930-njy ýyllarda geçirilip, küýzeleriň köp bölegi taryhda bolan uruşlar netijesinde weýran bolupdyr. Geçirilýän gözlegler dürli sebäpler we howp sebäpli çäklendirildi. Bu jülgede 60-dan gowak küýzeli meýdançalar bolup, her meýdançada bar bolan 250-den gowrak küýzeler  bir çyzyk boýunça uzalyp giýär. Şuňa meňzeş tapyndylar Taýlandda we Hindistanyň demirgazygynda hem tapyldy.

Okap bilersiňiz  Durmuşda tutanýerli we batyrgaý çemeleşiň!

Laçyn Rozyýewa,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

 

Okap bilersiňiz  Aslymyzdan nusgalykdyr döwrüme

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  Tokio-2020 Olimpiýa oýunlary 2021-nji ýyla geçirildi
Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Harby institut okuwa çagyrýar

“Türkmenistan” gazetinde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibi çap edilipdir.
Okap bilersiňiz  Taryhy nazaryýetde parlament
Şoňa laýyklykda, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Dokma önümleriniň elektron söwda binýady dörediler

Milli ykdysadyýetimiziň dokma pudagyny dörebap derejede ösdürmek babatda hem-de bu pudakda öndürilýän önümlerini giň alyjylar köpçüligine ýetirmek babatda yzygiderli işler alnyp barylýar. Bu babatda dokma...