28/11/2020 19:08
Home SIZDEN GELENLER Horlanmak üçin uklamazdan öň içmeli 6 sany içgi

Horlanmak üçin uklamazdan öň içmeli 6 sany içgi

Ukynyň bozulmagy (hatda ukynyň doly alynmazlygy hem) bedeniň agramynyň artmagyna, gormonal gyşyklyga, tutuş günüň dowamynda açlyk duýgusynyň bolmagyna, şeýle hem süýji keseli hem-de gandaky insult bilen bagly meselelere getirip bilýär. Hut şonuň üçin hem ukynyň kadaly bolmagyna gözegçilik etmek hökmanydyr. Bu bolsa uklamazdan öň näme içjekdigiňize baglydyr. Düzüminde kofein we şeker saklaýan kofe ýa-da gazly suwuň uklamaga päsgelçilik berýändigini siz eýýäm bilýän bolsaňyz gerek. Muňa garamazdan, myşsalary güýçlendirmäge, ganda süýjüligiň derejesini kadalaşdyrmaga we artykmaç agramdan dynmaga kömek edýän içgiler hem bar.
Şeýlelikde, uklamazdan öň içmek peýdaly bolan 6 sany içgi şulardan ybarat:

  1. Süýt.Düzüminde triptofan we kalsiç saklaýanlygy üçin bir bulgur süýt (gyzgyn ýa-da sowuk) berk hem sagdyn uklamaga ýardam eder. Galyberse-de, süýdüň düzüminde myşsalary berkidýän we olaryň ösmegine ýardam edýän belok saklanýar.
  2. Üzüm şiresi.Üzüm şiresiniň bir bulgury diňe bir kadaly uklamaga däl, eýsem, horlanmaga hem ýardam eder. Netijede, 2015-nji ýylda geçirilen International Journal of Obesity žurnalynda neşir edilen barlaglar resweratrolyň — üzümiň düzüminde saklanýan antioksidantyň ak ýagyň kaloriýalylygyny has tiz özleşýän ýagyň kaloriýalylygyna öwürýändigini ýüze çykardy.
  3. Çopantelpekli çaý.Çopatelpekli çaýyň bir käsesi bedendäki glisiniň derejesini ýokarlandyrýar. Glisin — nerwleri köşeşdirýän neýrotransmitter. Şeýle hem çopantelpek bedeniň temperaturasyny ýokarlandyrýar, netijede bolsa siziň organizmiňiz sowamaly bolýar. Bu bolsa tiz uklamaga ýardam edýär. Mundan başga-da, çopantelpek süýjiniň derejesini kadalaşdyrýar we artykmaç agramy aýyrmaga ýardam edýär.
    4. Kefir.Probiotiklere baý bolan keffir içegeleriňizde iýmitiň özleşmegini gowulandyrýan sagdyn bakteriýalaryň sanyny artdyrmak bilen oňa oňaýly täsir edýär. Şeýle hem ol witaminleri we minerallary has netijeli kabul etmäge ýardam edýär. Mundan başga-da, British Journal of Sports Medicine neşirinde çap edilen barlaglaryň görkezmegine görä, kefir ukyny kadalaşdyrýar we türgenleşiklere oňaýly täsir edýär.
    5. Soýaly proteinli kokteýl. Süýt ýa-da belokly poroşok görnüşindäki soýa triptofan diýen aminokislotalara baýdyr. Birmingem uniwersitetinde geçirilen barlaglara görä, bu aminokislota ukynyň hilini kadalaşdyrýar, şeýle hem kortizolyň derejesini pese düşürýär. Bu bolsa artykmaç agrama garşy göreşmäge mümkinçilik berýär.
    6. Suw. Birinjiden, suw ukuda wagtyň dikeldiji täsir edýär. Ikinjiden, eger adam ýatmazdan öň suw içse, ertesi gün ukusyzlyk duýgusyny az duýýar.
Okap bilersiňiz  Dünýäni düzetmek
Okap bilersiňiz  Aýdymçy Şamyrat Artykow: Halypalaryň ýoly bilen

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy,

Mähri Jumaýewa 

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

 

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy

Mähri JUMAÝEWA

Okap bilersiňiz  “Köpetdagy” Barselonada kabul eden “Aýaks” hakynda...

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Üstünligiň açary
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ronaldo Messiniň rekordyna ýetdi

Çempionlar ligasynda Italiýanyň “Ýuwentus” topary bilen Wengriýanyň “Ferenswaroş” toparynyň arasyndaky duşuşyk dünýä belli portugaliýaly hüjümçi Kristiano Ronaldo üçin aýratyn ähmiýetli boldy. Bu duşuşykda tapawutlanan...

“Tesla” ösüşde, Mask ikinjilikde

Soňky günlerde “Tesla” kompaniýasynyň paýnamasy barha artýar. Hatda bir günüň dowamynda olaryň paýnamasy 7% göterime çenli ýokarlandy. Geçen hepde bilen deňeşdirilene bolsa 20% göterim...

Telewizorlar barada gysgaça

Telewizor – bu hereketli monohrom (ak-gara) ýa-da reňkli şekilleri ses bilen  iki ýa-da üç  koordinatalar sistemasy görnüşde  ýaýradýan telekommunikasiýa  serişdesidir. Telewizor – mahabat, güýmenje,...

Şu hepdäniň howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. “Türkmenistan” gazetinde çap...