27/10/2020 14:07
Home SIZDEN GELENLER Durmuşda tutanýerli we batyrgaý çemeleşiň!

Durmuşda tutanýerli we batyrgaý çemeleşiň!

Professor eli gutuly synpa girdi. Gutyjygyň içindäki syçanjygy gören talyplaryň bilesigelijilikleri artdy. Professor gutyjygyň agzyny berk ýapdy. Howa gelmez derejede mäkämledi. Synpdakylara: “Bu gutujyk iki gün boýunça synpda durar, haýsyňyz guta ýakynlaşaýsaňyz bu dersi geçip bilmersiňiz” –diýip berk tabşyrandan soň çykyp gitdi. Talyplar bolýan zatlara hiç düşünmediler. Talyplar syçanjygy halas etmek isleseler hem professoryň dersinden galmagy göze alyp bilmediler. Käbir talyp batyrgaý çemeleşip guta ýakynlaşybam bilmediler. Ýeke-täk çykalgalary kesgitlenen güne garaşmakdy. Bellenen günde professor gelip gutujygy açan badyna synpa erbet ys ýaýrady. Syçanjyk bir eýýam ölüpdi. Talyplar gaty gynandylar. Käbirleri özlerini günäkär hasap etdiler. Professor synpa ýüzlenip, syçanjygyň haýsy sebäpden ölendigini sorady.

Synpdan dürli jogaplar gelip başlady: “Howasyzlykdan, açlykdan, suwsyzlykdan we ş.m.” Professory talyplaryň jedelli jogaplary kanagatlandyrmady, gutujygyň içini açyp talyplara görkezdi. Gutujygyň diwarlarynda syçanjygyň gezmeläp gemiren dişiniň yzlary bardy. “Görýäňizmi?, Aslynda syçanjyk gutudan çykmak üçin ep-esli göreşipdir. Diýmek siziň ýaňky sanan ähtimallyklaryňyzyň hiç biri hem syçanjygyň ölmegine getirmedi” –diýip professor deliller bilen esaslandyrdy. Talyplar hem öz pikirlerinde ýalňyşandyklaryny kabul etseler hem takyk jogaby bilmeýändikleri olary ruhdan düşürdi we synpa dymyşlyk aralaşdy. Dymyşlygy ýene-de professor bozdy: “Aslyýetinde syçanjygyň ölmegine iki zat täsir etdi: Syçanjygyň kararsyzlygy we siziň gorkaklygyňyz”– diýdi.

Kararsyzlyk- sebäbi syçanjyk tagta gutyjygyň hemme ýerini däl-de belli bir ýerini, bir nokadyny gemrip deşsedi şol ýerden halas bolmak mümkinçiligi  has hem artardy;

Gorkaklyk- sebäbi siz  bu dersi geçip bilmezlikden gorkmasadyňyz gutujygy açyp syçanjygy halas edip bilerdiňiz. Gorkaklyk sebäpli ýalňyşlyga ýol berdiňiz.

“Durmuşda, sizi üstünlige alyp gidýän ýolda-da çykyp biläýjek duşmanlardyr “Kararsyzlyk we gorkaklyk”. Kararsyzlyk bilen çemeleşmäň durmuşa, belli bir  maksat goýuň we şol ýolda uly ruhubelentlik bilen diňe ilerläň. Ýalňyşmakdan asla gorkmaň, eger-de ýalňyşaýsaňyzam ony düzeltmek üçin sabyrly, batyrgaý çemeleşiň we hiç-haçan göreşmekden gorkmaň, ýadamaň!” –diýip professor çuň manyly sapagyny jemledi.

 

Ýedibaý BAÝRAMDURDYÝEW,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy,

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

IŇ TÄZE HABARLAR

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Söýgüniň gadryny biliň!

(bolan waka) Söýülýärkäň gadryny bil gujakla, Ölesiň geler görseň özge gujakda... Bu waka iki ýyl mundan ozal bolupdy. Şol gün Ýunusyň durmuşynda düýbinden başgaça bir günleriň biri...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...

Atyzda aýdylan söz

(hekaýa) Ýüzüňi sypap geçýän salkyn şemal, baglaryň şahalaryndan pessaýlyk bilen gaýyp gaçýan ýapraklar tebigatda güýz paslynyň dowam edýändigini alamatlandyrýardy. Güýzüň sergin säherinde pagtaçylyk toparynyň ýygymçy...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söýgi hakda oýlanma

Geliň ýer ýüzünde ynsan döräli bäri onuň ýüregini lerzana salyp, gününe goýmaýan söýgi duýgusy barada açyk söhbet edeliň. Söýgi-bu diňe özüň baradaky pikirleriň bolman, eýsem...

Türkmenistanyň 2021-nji ýyldaky ösüş görkezijileri

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady topluma gözegçilik edýän orunbasary G.Müşşikowyň, maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarowyň hem-de Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny...

Teýlor Swiftiň 40,000 dollarlyk meşhur gitarasy satuwda

“Covid-19” epidemiýasyndan ejir çekenleriň peýdasyna açylan gaznada beriljek satuwda Teýlor Swiftiň ýygyndysyndan ýörite 2018 gibson gitarasy satuwa çykarylar. Ol gitara 25 müňden 40 müň...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...