30/11/2020 7:18
Home SIZDEN GELENLER Bütindünýä çaga güni : Sanly maslahat

Bütindünýä çaga güni : Sanly maslahat

Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladalary we uly tagallalary netijesinde ýurdumyzda çagalygy goramak, çagalaryň we ýaşlaryň saglygyny saklamak hem-de hemmetaraplaýyn ösmegini gazanmak, olary özbaşdak durmuşa we zähmete taýýarlamak bilen bir hatarda ýurduň durmuşyna işjeň gatnaşmaklary üçin maddy we durmuş ýeňillikleriniň, artykmaçlyklarynyň we ileri tutulmalarynyň köptaraplaýyn ulgamy we ygtybarly hukuk hem-de durmuş kepillikleri döredildi.

Hal­ka­ra hu­kuk na­ma­la­ryn­da ça­ga­la­ry go­ra­mak, ça­ga­la­ryň hu­kuk­la­ry we azatlyk­la­ry ba­ra­da­ky me­se­le­ler esa­sy orun tut­ýar. Ol hal­ka­ra hu­kuk resminamalarynyň iň esa­sy­la­ry­nyň bi­ri-de, BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy tarapyndan 1989-njy ýy­lyň 20-nji no­ýab­ryn­da ka­bul edi­len Ça­ga­nyň hu­kuk­la­ry hakyn­da­ky Konwen­si­ýa­dyr. Türk­me­nis­tan bu Kon­wen­si­ýa­ny 1994-nji ýy­lyň sentýabr aýyn­da tas­syk­lap, oňa gat­na­şy­jy döw­let hök­mün­de go­şul­dy. Bu Konwensiýa ça­ga­la­ryň hukuk­la­ry­na de­giş­li ka­nun taý­dan ber­ki­di­len il­kin­ji Konwen­si­ýa bo­lup, dün­ýä­niň äh­li ça­ga­la­ry­nyň adam hu­kuk­la­ry­nyň esas­la­ry­ny öz içi­ne jem­le­ýär. Bu kon­wen­si­ýanyň kabul edilen güni bilen Bütindünýä çaga gününiň bellenilmegi bu günki günüň ähmiýetini has-da artdyrýar.

2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň gurnamagynda Bütindünýä Çagalar güni we Çaganyň hukuklary hakynda Konwensiýanyň kabul edilmegi mynasybetli sanly wideo aragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Bu maslahata ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň hem-de köpçülikleýin habar-beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda degişli wekiller çaganyň hukuklary bilen baglanyşykly hem-de 2020-nji ýylyň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasyny, Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty, Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti ýurdumyzda kabul edilen maksatnamalaryň çäginde ýerine ýetiren işleri barada hasabat bilen çykyş edip, 2021-2025-nji ýyllar üçin her bir çaganyň bähbidi üçin täze hyzmatdaşlyk baradaky maksatnamanyň ähmiýeti barada pikir alyşdylar.

Okap bilersiňiz  Türkmen wekiliýeti 5-nji Global habarlar forumynyň işine gatnaşdy
Okap bilersiňiz  Ýüregime ýakyn bolan setirler

Merjen GURBANNAZAROWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş

kafedrasynyň uly mugallymy.

Degişli habar

Bütindünýä çagalar gününe bagyşlanan sanly maslahat

Okap bilersiňiz  Nobel hepdeligi: edebiýat baýragynyň eýesi belli boldy

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi. Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Möwsümiň peýdaly limonadynyň taýýarlanyşy
1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. 1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

“Trendyol”: Garaşylmadyk arzanladyşlar bolar

Soňky birnäçe günden bäri, tutuş dünýäde söwda ulgamynda uly arzanladyşyň geçiriljek wagtyna sanlyja gün galdy. Dünýäde “Black Friday”diýlip atlandyrylýan, Türkiýede bolsa “Super anna” diýlip...

Gözlegler we açyşlar: Amyderýa Hazynasy

“Amyderýa  Hazynasynyň  Syry” atly makalamyza dowam edýäris. Mälim  bolşy  ýaly  ýurdumyzyň  günorta  etraplary (Parfiýanyň  we  Margiananyň  ýerleri)  Ahemenitler  döwletiniň  21  satrapynyň (adminstratiw  birlik: etrap ...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...