27/11/2020 22:37
Home SIZDEN GELENLER 20-nji noýabr-Bütindünýä Çagalar güni

20-nji noýabr-Bütindünýä Çagalar güni

Bütindünýä  Çagalar güni (ispança-Día Universal del Niño, fransuzça-Journée mondiale de l’enfance) 1954-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 836-njy Rezolýusiýa bilen döredildi. Bu baýramçylyk 1956-njy ýyldan bäri bellenilýär.

Bütindünýä Çagalar güni çagalaryň abadançylygyny üpjün etmäge, olaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga, BMG tarapyndan dünýädäki çagalaryň bähbidine alnyp barylýan işleri güýçlendirmäge gönükdirilendir. Baş Assambleýa bu baýramçylygy her döwletiň  özüne laýyk hasaplaýan görnüşinde we öz kabul eden gününe görä bellemegi teklip etdi. Şeýle-de Baş Assambleýa öz karary bilen Bütindünýä çagalar gününiň ählumumy bellenilmeginiň halklaryň agzybirligini we hyzmatdaşlygyny berkitmäge hyzmat etjekdigini aýtdy.

BMG-niň resminamalarynda 20-nji noýabrda Bütindünýä çagalar gününi bellemek baradaky düzgünler düzgünleşdirilýär. Şeýle-de 20-nji noýabr taryhda 1959-njy ýylda “Çaganyň Hukuklary barada Jarnamanyň” we 1989-njy ýylda “Çaganyň Hukuklary hakyndaky Konwensiýanyň” kabul edilen günüdir

Ýurtlar boýunça aýratynlykda alanymyzda, Russiýa Federasiýasynda, Azerbaýjanda, Ermenistanda, Belarusda, Gazagystanda, Türkmenistanda, Gyrgyzystanda, Moldowada 1-nji iýunda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär. Panamada bolsa bu baýramçylyk iýulyň üçünji ýekşenbesinde bellenilip geçilýär.

 

 

Laçyn Babamuradowa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

Halkara hukugy fakultetiniň

2-nji ýyl talyby.

 

Okap bilersiňiz  Türkmen Dilinde Içgepletmeler

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

 

Okap bilersiňiz  Türkmen Dilinde Içgepletmeler

IŇ TÄZE HABARLAR

Aman Kekilowyň eserlerinde “mugallym” we “mugallymçylyk” düşünjeleri

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Şahyr, ýazyjy, alym Aman Kekilowyň türkmen edebiýatynda özboluşly yz galdyrandygy bellidir. Onuň şygyr setirleri bilen bezelen “Söýgi”...

Turkmenistan- Home of Neutrality and Role of ECO CCI in Sustainable Development

In my congratulatory message to Turkmenistan President H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov and people of Turkmenistan, It is gratifying that December 12 has been adopted by...

Halil Avcı : Daimi Tarafsızlık – dünyada barış ve kardeşliğin güvencesi

Kardeş ve dost ülke konumundaki Türkmenistan için 2020 yılı ayrı bir öneme sahiptir. 12 Aralık 1995'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 185 ülkenin oy birliği...

Tarafsızlık sayfamız faaliyete başlıyor

Türkmenistan Birlemiş Milletler özel kararıyla kazanılan Daimi Tarafsızlık statüsünün 25.yıldönümünü kutlamaktadır. "Türkmenistan-Tarafsızlık Ülkesi" yılında Türkmenistan’da bu önemli bayram dolayısıyla ülke ve dünya çapında birçok...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Turkmenistan- Home of Neutrality and Role of ECO CCI in Sustainable Development

In my congratulatory message to Turkmenistan President H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov and people of Turkmenistan, It is gratifying that December 12 has been adopted by...

Hytaý kompaniýalary “Apple”-den ozdurdy

Dünýäniň telefon bazarynda Hytaýyň, Günorta Koreýanyň hem-de ABŞ-nyň kompaniýalary özara bäsleşýärler. Esasan hem, Günorta Koreýanyň “Samsung”, ABŞ-nyň “Apple” hem-de Hytaýyň “Huawei” kompaniýalarynyň arasynda bazarda...

Russiýada koronawirusa garşy sanjym haçan başlaýar?

Dünýäde ilkinji bolup, täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy sanjymy hasaba alan Russiýa Federasiýasynda “COVID-19” keseline garşy köpçülikleýin sanjym etmek işi 2021-nji ýylda başlanar. Bu...

“Tesla” ösüşde, Mask ikinjilikde

Soňky günlerde “Tesla” kompaniýasynyň paýnamasy barha artýar. Hatda bir günüň dowamynda olaryň paýnamasy 7% göterime çenli ýokarlandy. Geçen hepde bilen deňeşdirilene bolsa 20% göterim...