TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Sirk we sirk sungaty hakynda” Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi

Şu gün ýurdumyzyň resmi gazetinde “Sirk we sirk sungaty hakynda” Türkmenistanyň Kanuny çap edildi. Bu kanunçylyk resminamasy sirk we sirk sungaty babatda döwlet syýasatynyň hukuk we durmuş-ykdysady esaslaryny kesgitleýär.

Sirk tomaşalarynyň döredilmegi we köpçülige görkezilmegi bilen bagly ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär, sirkleriň işiniň hukuk esaslaryny we onuň döwlet tarapyndan goldanylmagynyň görnüşlerini kesgitleýär, şeýle hem raýatlaryň estetiki terbiýesine, olaryň sirk sungaty babatda döredijilik isleglerini kanagatlandyrmaga we bähbitlerini goramaga gönükdirilendir.

Kanunçylyk resminamasy 9 bapdan we 35 maddadan ybarat.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Teswirle