TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Sinowak”-dan “Covid-19” görnüşlerine garşy täze sanjym

Hytaýyň “Sinowak” kompaniýasynyň lukmançylyk müdiri Ýongjun Gao, “Covid-19” -yň täze görnüşlerine garşy sanjymlary taýýarlamak bilen işlerini tamamlandyklaryny aýtdy.

“Sinowak” kompaniýasynyň lukmançylyk müdiri Ýongjun Gao döreden täze sanjymy barada beýanat berdi. Kompaniýanyň uzak wagtdan bäri wirusyň täze görnüşlerini yzarlaýandygyny mälim eden Gao “Sinowak kompaniýasy häzirki wagtda Delta we Gamma görnüşlerine garşy sanjymlary taýýarlaýar. Işlenip düzülen sanjym boýunça gözleglerimiz tamamlandy. Kliniki gözlegler üçin Hytaýyň degişli edaralaryna ýüz tutduk. Mundan başga-da, häzirki “Coronavak” sanjymymyz häzirki ýaýran wirusyň görnüşlerinden goragyny görkezýär. Çilide we Hytaýda alan maglumatlarymyz “Sinowak” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen “Coronavak” sanjymynyň dürli görnüşlerden goraýandygyny subut edýär.” -diýdi.

Pandemiýanyň soňlanmagy üçin iki ýoluň berjaý edilip bilinjekdigini aýdan Gao: “Ilki bilen hemmelere sanjym edilmeli we sanjymlarymyz şoňa görä ýokarlanmaly. Ikinjisi örtük ​​geýmek, el arassaçylygyna üns bermek we jemgyýetçilik aralyga üns bermekdir. Bularyň esasynda soňra hemmämiz bilelikde pandemiýadan dynyp bileris” diýip belläp geçdi.

Ýongjun Gao 2 dozadan soň göz öňünde tutulýan 3-nji doza barada hem şeýle diýdi: “3-nji dozanyň adamlarda antikor derejesiniň 2-nji dozadan has ýokarydygyny görkezýär. Şeýle-de bolsa, biziň esasy maslahatymyz, 3-nji dozany sanjymyň ikinji dozasyndan 6 aý soň berilmegidir”.

Gao, “Sinowak” kompaniýasynyň çagalar we ýetginjeklerde eden gözleglerinde sanjymy, goramak babatynda gowy maglumatlary alandyklaryny aýtdy.

– ” Hytaý, Çili, Malaýziýa, Indoneziýa, Kamboja we Kolumbiýa ýaly 6 ýurtda bu sanjym 3 ýaşdan 17 ýaş aralygyndaky adatdan daşary ýagdaýlar üçin tassyklanyldy. Waksinanyň 100 milliondan gowrak dozasy Hytaýda 3 ýaşdan 17 ýaşa çenli topara berildi. Bu maglumatlar “Coronavak” sanjymynyň howpsuzdygyny subut edýär. Pandemiýa döwründe çagalara we ýetginjeklere sanjym etmek gaty möhüm mesele. Sebäbi çagalar we ýetginjekler hem keselläp bilerler. Ýaşaýan ýerinde has giň ýaýran keseli ýaýradyp biler. Häzir bar bolan maglumatlara göra, “Coronavak” sanjymyny ulanan çagalarda we ýaşlarda immunitetiň we antikor derejesiniň ýokarydygyny görýäris” diýip, habar berdi.

 

COVID-19: GDA ýurtlarynda çagalara sanjym edilip başlandy

 

 

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle