TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Silwester Stallone: Rembo we Rokki Size seslenýär

Maýkl Silwester Gardensio Stallone 1946-njy ýylyň 6-njy iýunynda Nýu-Ýork şäherinde Jorj W. Buş bilen şol gün dünýä inýär we onuň ýyldyzy leňňeç bolup durýar. Emma, ​​Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň geljekki prezidentiniň çagalygyndan tapawutlylykda, ilkinji ýyllary Silwesteriň asla begençli däldi. Onuň ejesi Žeklin Leýbofiş Waşingtonda üstünlik gazanan aklawçy Jon Leýbofişiň maşgalasynda dünýä indi. Abadançylykda önüp-ösen bu gyzyň 1945-nji ýylda durmuşyny aşa gaharjaň Sisiliýaly Frank Stallone baglaýar, maşgalasy 1932-nji ýylda ABŞ-a göçýär. Silwesteriň kakasy Frank Stallone, boş wagtlarynda Polo sportyny oýnamagy gowy görýärdi we bu sportuň oýunlaryna tomaşa etmegi halaýardy.

Silwester bu maşgalanyň ilkinji çagasy boldy. Çaga doglanda Žeklin kynçylyklary ýüze çykdy we lukmançylyk guralyny ulanmaly boldular. Şol döwürleriň umumy lukmançylyk ýalňyşlygy – gural nerwini gysdy, Silwesteriň ýüzüniň çep ýarysy ömürboýy ysmaz bolup galdy. Ömrüniň ilkinji ýyllarynda Silwester wagtynyň köpüsini oglanjygyň enesi hökmünde işe alnan Kwinsli bir aýalyň öýünde geçirdi. Dynç günleri ony öýüne getirdi, ýöne ene-atalar bilen ogluň arasyndaky duşuşyklar pes şertlerde geçirýärdi.

Silwester özüni halamaýandygyny duýdy. Stallone maşgalasy has abraýly ýere göçdi, kakasy gözellik salonyny satyn aldy we birnäçe ýyldan soň ferma satyn aldy we poni haýwanlaryny ösdürip ýetişdirip başlady. 1956-njy ýylda adamsy bilen düşünişmezlikden soňra Žeklin aýrylyşmak üçin ýüz tutdy. 9 ýaşly Silwester we kiçi dogany Frank ejesi bilen galdy.

Şol wagt Silwester surat çekmek zehinini görkezdi. Suratlaryna hatda uly oglunyň zehinsiz ulalýandygyna ynanýan kakasy-da gowy görýärdi. Mundan başga-da, internatda boks bilen meşgullandy, futbol bilen hem gyzyklandy. Ýetginjek wagtynda sport zalynda ýadawsyz türgenleşýän eken. Soňra 16 ýaşynda ähli synaglardan geçip bilmeýär, ejesi ony gözellik salonyna işe ýerleşdirýär. Ahyrynda diplom alandan soň, Maýami-Dade kollejine okuwa girýär.

 

Kino Karýerasy

1968-nji ýylda bir palçy Silwesteriň hökman meşhur boljakdygyny çaklapdy. Okuw wagtynda Silwestirde garaşylmadyk ýagdaýda aktýorlyk zehinini oýandy. “Satyjynyň ölümi” atly talyp önümçiliginde ilkinji gezek kolleji gutaryp aktýor bolmak kararyna gelýär. 1970-nji ýylda “Gozgalaňçy” filminde-de çykyş etdi. Soňra Wudi Alleniň bananlarynda (metroda bir ogry), Klute filminde (bir klubda tansçy), Ikinji şaýoluň tussagy (jübüsinde şübhelenýän ýigit) epizodiki çykyşlar, şeýle hem “Polisiýa hekaýasy” teleserialynda ownuk rollarda oýnaýar.

 

Meşhur eden kinolary: ROKKY, REMBO, The Expendables

1975-nji ýylyň 24-nji martynda Silwester, Muhammet Aly we az tanalýan boksçy Çak Wepner bilen tutluşygyna tomaşa etmäge gidýär. Agşam öýüne gaýdyp, indiki 92 sagatlap daşary çykmaýar. Hiç haçan ýüz öwürmeýän boksçy hakda filmiň ssenariýasyny ýazmak isledi. Netijede, Stallone Çak Wepneriň ýitirilmegi, ony bütin dünýäde meşhur eden hekaýany döretmäge ruhlandyrandygyny inkär etdi – Rokiden tapawutlylykda, Çak 15-nji tapgyra çykdy we ýeňildi. Prodýuserler Rokiniň filminde özi Stallone boljakdygyna ylalaşdylar – bu aktýor býudjetini azaltmaga razy boldy. Rokki filminde onamak kyn düşüpdir, sebäbi aktýor professional boksçy hökmünde täzeden dogulmalydy. Bary-ýogy 4 hepdäniň içinde surata düşürilen filmiň üstünligi gaty köp boldy. 10 gezek Oskara dalaşgär görkezildi, şolardan 3-si, iň gowy surat baýragyny eýeledi. Film 220 million dollardan gowrak girdeji gazandy. Netijede, “Rokki” filmiň ýene 4 bölegi çykdy: 1979, 1982, 1985 we 1990-njy ýyllarda.

Silwester Stalllonyň “Rembo” kinosy SSSR-da hem has meşhur kinolaryň biri bolupdyr.

2010-njy ýylda Stallone “köne dostlaryny” – Jeýson Stetham, Jet Li, Dolf Lundgren we Mikki Rorkuň rollaryny ýygnady we tomaşaçylara ajaýyp bir “The Expendables (Неудержимые)” filmini hödürledi. Film ýokary baha aldy dowamy iki ýyldan soň görkezildi. Ikinjisi has täsirli boldy, sebäbi Çak Norris, Ž-an-Klod Wan Dam we Arnold Şwarsnegger ýaly aktýorlar oýnadylar.

Stalonanyň çagalary

Stallone  köp meşhurlardan tapawutlylykda henizem Jennifer Flawiýa bilen durmuş gurýar we göreldeli maşgala adamy hökmünde tanalýar. Häzirki wagtda onuň üç gyzy bar: Sonýa (1996), Sistin (1998) we Skarlett (2002). Aktýor boş wagtlaryny öz çagalary bilen geçirmegi halaýar.

Stallonanyň ägirt uly meýilnamalary

Ol ” Неудержимые ” filmini seriýal hökmünde tomaşaçylara ýetirmek isleýär.

Gyzyklanýan Sporty

Silwester çaga wagtynda türgenleşik zalynda ýadawsyz türgenleşip, aktýor has köp boks sportuna ýykgyn edýär, emma futbol sportuny hem ünsden düşürmeýär. Stallone, Angliýanyň futbol topary “Ewerton” toparyna janköýerlik edýär. Aktýor surat çekmegi örän halaýar.

Aktýoryň geýýän marka egin-eşikleri

Aktýor öz egin-eşiklerini “Fratelli Rosseti”, “Hush Puppies” ýaly marka egin-eşiklerinden geýinmegi gowy görýär.

Silwesteriň awtoulaglary

Stallone awtoulag üçin pulyny gysganmaýar. Onuň öýünde dürli awtoulaglaryny görmek bolar esasan, hem ol klassiki awtoulaglary saklamany halaýar. Onda Ferrari 612 Scaglietti, Hendrick Camaro SS awtoulaglary bar. Aktýory Bugatti Veyron awtoulagy hem bar.

 

Silwester Stallonanyň “GOWY FILMLERI”

Rambo: Last Blood 2019

“Galaxy” -yň goragçylary 2017 II goýberiliş (Стражи Галактики)

The Expendables II (Неудержимые 2 ) 2012

The Expendables  (Неудержимые) 2010

Polisiýa 1997(Полицейские)

Kazy Dredd 1995 (Судья Дредд)

Hünärmen 1994 (Специалист)

Oskar 1991 (Оскар)

Tango we Keş 1989 (Танго и Кэш)

Kobra 1986 (Кобра)

Rokki IV 1985 (Рокки)

Rokki III 1982 (Рокки)

Rambo: Ilkinji gan 1982 (Рэмбо: Первая кровь)

Rokki II 1979 (Рокки)

Rokki 1976 (Рокки)

Ýene-de okaň

Edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi belli boldy

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Teswirle