DÜNÝÄ

Serhet çäklerini kesgitlemek boýunça türkmen-özbek iş toparynyň duşuşygy geçirildi

Şu ýylyň 1-7-nji apreli aralygynda Özbegistanyň Nukus şäherinde serhet çäklerini kesgitlemek boýunça türkmen-özbek iş toparynyň nobatdaky duşuşygy guraldy. Özbegistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan berlen habarda duşuşygyň toparyň alyp barýan işleriniň dowamyna öwrülendigi öz beýanyny tapýar.

Şeýle hem duşuşykda Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda döwlet serhediniň geçýän ugruny kesgitlemek we ony ýerinde bellemek meseleleri boýunça bilelikdäki Türkmen-özbek hökümetara toparynyň mejlsine görülýän taýaýrlyk barada pikir alşyldy.

Duşuşyk dostluk we özara düşünişmek ýagdaýynda geçdi. Duşuşykdan soň bu ýerde degişli Teswirnama gol çekildi.

Berlen habara görä, mundan soňky duşuşyk Türkmenistanyň çäginde geçiriler.

Ýene-de okaň

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

Muttaki: TOPH taslamasy üçin ähli tagallalary ederis