TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Serbiýada daşary ýurtlular üçin hem waksina urulýar

7 million ilaty bolan Serbiýa koronowirus waksinasyny urmak boýunça Ýewropanyň iň öňdebaryjy döwletleriniň biri. Deslapky maglumatlara görä, Serbiýada her 100 adamyň 49-syna waksina uruldy. Bu bolsa Beýik Britaniýadan soňra ikinji orunda diýmekdir.

Ýurduň hökümeti dünýäniň çar ýanyndan waksinalary satyn alýar. Häzir jemi 11 million ölçegde waksina satyn almak boýunça gepleşikler geçirildi. Bu mukdaryň agramly bölegi eýýäm ýurda getirildi.

Şeýle bolansoň, Serbiýa saglygyna gowuşýanlaryň hatarynda öňdäkileriň sanynda. Şonuň üçin Hökümet goňşy döwletlerden meýletinlere waksina urmaga girişdi. Häzirki wagta çenlli Germaniýadan ýüzlerçe adam koronowirusa garşy waksinany Serbiýada urdurdy diýip, metbugat sahypalary ýazýar.

Ýer ýüzüniň çar tarapyndan öndürilen waksinalaryň köp görnüşini satyn alýanlygy üçin daşary ýurtdan gelenlere saýlamaga oňat mümkinçilik döreýär. Şonuň üçin Serbiýada waksina almaga döwtalaplaryň sany barha köpelýär.

 

Ýükleri daşamak işinde sanly ulgam

 

 

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle