Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebi gurlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň çalt depginli ösýän hususy pudagyny döwlet tarapyndan goldamagy dowam etdirmek, bazar gatnaşyklarynyň täze tapgyrynda innowasiýalara esaslanýan işewürligi ýokary bilimli kämil hünärmenler bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi bankyna “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankyna, Senagatçylar … Continue reading Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebi gurlar