Süýem barmak diňe süýt getirýärmi?

Adamyň içki dünýäsi onuň daşky görnüşi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Gerek bolsa iş salyşýan adamlarymyzyň hüý-häsiýetini olaryň barmaklaryna seredip hem çaklap bilýän ekenik.

Hakykatdan-da, häsiýetimiz baradaky käbir syrlary daşky görnüşimizden hem bilip bileris. Munuň üçin elimize nazar aýlalyň! Mysal üçin, süýem barmagymyza. Halk döredijiliginde: «Süýem barmak süýt getir» diýilýän hem bolsa, asyl, onuň wezipesi diňe bir süýt getirmek bilen çäklenmeýän eken.

Süýem barmagyň boýuna görä, ynsan häsiýetlerine teswirleme bermezden ozal, bir zady ýatlatmak isleýäris. Siziň süýem barmaklaryňyzyň ikisi birmeňzeş bolman biler. Deňeşdirme, esasan, ogulhajat barmagyna görä alynýar. Eger şeýle bolsa, siziň häsiýetiňiz aşakda görkezilen toparlaryň birbada ikisine kybap gelýändir. Meseläniň iň gyzykly ýeri hem ynsan bedeniniň öz eýesiniň häsiýetine näderejede täsir edip bilýänligidir. Hany, onda başlalyň!

«A» netije: süýem barmak ogulhajatdan gysgarak bolsa

Olar juda mylaýym adamlardyr. Aslynda, olar işleýän, okaýan, ýaşaýan… toplumynyň ýüregi hasaplanylýar. Bu topara girýänler bilen dil tapyşmak hem örän aňsat. Hatda olar bilen söhbetdeş bolmakdan lezzet alarsyňyz. Onsoň hem bu topardaky adamlar ýakynlaryna wepaly, her kime mähirli, kynçylykly pursatlardan paýhaslylyk bilen baş alyp çykyp bilýän adamlardyr. Adatça, olara esasy wezipeler ynanylýar we gowy aýlyk alýarlar. Durmuşa çykmadyk gyzlara maslahat; eger siz süýem barmagy ogulhajatdan uzyn ýigide durmuşa çykmakçy bolýan bolsaňyz, onuň häsiýetine kemsiz belet boljak boluň! Siziňki bilen deň gelmän biler.

«B» netije: süýem barmak ogulhajatdan uzynrak bolsa

Bu topara girýän adamlaryň esasy aýratynlygy özüne we öz edýän işlerine aňry derejede ynamly bolmagdyr. Bir işe başlan bolsalar, olary ýolundan gaýtarmak kyn. Olar biraz tekepbirlik bilen şöhratparazlykdan hem halas däl. Olar, köpräk, ýeke galmak isleýärler. Halamaýan işleriniň bolsa, asla, ýanynda görünmezler. Geljek haýsydyr bir üstünlige garaşyp oturmaga sabyrsyzdyrlar, olaryň özi üstünlige tarap hereket eder. Çünki olar işewürlik ýa-da söýgi meselesinde ilkinji ädimi özleriniň ätmegini isleýärler. Şol bir wagtynda özünde-de kararlaryna başgalar tarapyndan hormat goýulmagyny gowy görýärler.

«C» netije: süýem barmak bilen ogulhajadyň boýy deň bolsa

Olaryň ilkinji aýratynlygy juda mähribanlygydyr. Siz olarda ikiýüzlüligiň iň kiçijik alamatyny hem görmersiňiz. Bu olaryň kalbynyň mähirden we ýagşylykdan doludygyny görkezýär. Biriniň göwnüne degmek düşünjesi olar üçin ýat. Şonuň üçin hem durmuşda käbir ýerde öz oňat hereketinden zyýan hem görýärler. Şeýle-de bolsa, olar hemişe parahatçylygyň we düşünişip ýaşaşmagyň tarapdary.

Ýene-de okaň

Türkmen elektrik energiýasyny Azerbaýjana ibermegiň mümkinçiliklerine garaldy

Täjigistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Azerbaýjanyň SOCAR kompaniýasy Aşgabatda wekilhanasyny açdy

Ýurdumyzyň suratkeṣlleriniñ toparlaỳyn sergisi geçirildi

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

Türkmenistan 3-nji altyn medalyny gazandy

Ata Watan Eserleri

Ýegen Atagarryýew: türkmen arheologiýasynyň kerwenbaşysy

Azerbaýjanyň ministri: türkmen-azerbaýjan söwda möçberi 10 esse artdy

Türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Ýylyň sözi – “hakyky”

Ýaşlary intellektual ýaryşa gatnaşmaga çagyrýar

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanda saparda bolýar

Ata Watan Eserleri

Ekologiýa abadançylygy — ýagty geljege binýat

«Agro-Pak Türkmenistan – 2023» sergisi başlady

Ata Watan Eserleri

Ronaldonyň Saud Arabystanyda muzeýi açyldy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri