JEMGYÝET

Şazada Garri we Megan Markl kitap ýazarlar

Beýik Britaniýanyň patyşa maşgalasyny terk edip, ABŞ-da ýaşamak kararyna gelen şazada Garriniň we Megan Marklyň terjimehal kitabyny ýazjakdygy öňe sürüldi. Kitap meşhur jübütlere ýakyn iki źurnalist tarapyndan ýazylar. Kitabyň esasy mowzugy är-aýalyň britan maşgalasyndan (Megxit) gitmegi bilen baglanyşykly bolar.

Britan maşgalasyny terk eden bu jübütler barada her gün dürli habarlar çap edilýär. Ahyrynda meşhur är-aýalyň terjimehal kitabyny ýazjakdygy öňe sürüldi.

Kitabyň adynyň “Jikme-jikliklerdäki häzirki zaman britan patyşalygy maşgalasy: Garriniň we Meganyň hakyky dünýäsi” boljakdygy aýdyldy. Kitabyň meşhur žurnalistler tarapyndan ýazyljakdygy we olaryň biri Omid Skobiniň boljakdygy bellenildi.

Ýene-de okaň

Haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçy Saud Arabystana gider

Ata Watan Eserleri

Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Türkmenistanda iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler

Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

Mary-Tejen-Aşgabat ugry boýunça welosiped ýörişi geçiriler

Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açylyp ulanmaga berildi