TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Saýlawlar uly ruhubelentlikde geçirilýär

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary  uly ruhubelentlik ýagdaýynda geçirilýär.

Ir sagat saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar.

Ýurdumyzdaky daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem saýlawlaryň geçirilýän ýerlerine boldular. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly hem çagyryldy.

Şoňa laýyklykda, halkara žurnalistler paýtagtymyz Aşgabatda birnäçe saýlaw uçastoklaryna baryp gördüler. Şol ýerde saýlawçylaryň ses bermek işlerini ýazgy etdiler.

Soňky maglumatlara görä, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti taýýarlanýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri

Teswirle