TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Saýlawçylaryň 1,82 göterimi öňünden ses berdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek 2023-nji ýylyň 16-njy martyndan başlandy we her gün sagat 08:00-dan 18:00-a çenli geçirilýär.

2023-nji ýylyň 21-nji marty ýagdaýyna görä, Türkmenistan boýunça hasaba alnan umumy saýlawçylaryň 1,82 göterimi öňünden ses bermäge gatnaşdy.

Saýlawlar gününe çenli öňünden ses bermek 25-nji martda sagat 18:00-da tamamlanar.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle