Şaý-seplerde nähili mikroblaryň döreýändigini bilýäňizmi?

Ulanylan şaý-sepler we sagatlar boýunça “Est1897” kompaniýasy, adamlarda ulanylýan şaý-sepleriň arassalygy barada gözleg geçirdi. Gözleg üçin adamlaryň bir hepde bäri geýen düýbünden arassa sagatlaryny, ýüzüklerini we gulakhalkalaryny aldylar. Şondan soň laboratoriýada mikroblaryň, bakteriýalaryň  we beýleki hapalaýjy maddalaryň bardygyny barladylar. Bir hepdäniň içinde iň hapa şaý-sep “ýüzük” bolup çykdy. Onuň üstünde  504 sany bakteriýa tapyldy, üstesine-de deriniň gyjyndyrylmagyna we gabygynyň döremegine sebäp bolup biljek bakteriýalar hem tapyldy. Ikinji ýerde hapa şaý-sepleriň arasynda “goşar sagat” boldy. Dört görnüşli köp sanly bakteriýa tapyldy. Esasanam demir gaýyşly sagatlarda köp bakteriýalar duş gelindi. Şaý-sepleriň hapalanmak boýunça “gulak halkalar” üçünji orunda ýerleşdi, onda 485 sany bakteriýa tapyldy.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda "Сovid-19" ýokanjyna garşy göreş güýçlendirilýär

Şonuň bilen adamlar dakynýan şaý-seplerini, öz sagdynlygy üçin wagtly-wagtyna arassalap durmak maslahat berilýär.

 

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýurdumyzyň iri gaz ýataklarynyň biri bolan Galkynyş gaz kanini özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam geçirilen mejlisinde bu barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan täze guýylary gurmak boýunça hyzmatlary alyp barmaga halkara bäsleşigi geçirildi. Hytaýyp CNPC kompaniýasynyň täjirçilik teklibi has amatly hasaplanyldy. Kompaniýanyň teklibine laýyklykda, işleri 30 aýyň...
Hormatly Prezidentimiz Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek baradaky adatdan daşary toparynyň mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, ministrleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin haar beriş serişdeleriniň baş redaktorlary gatnaşdy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, mejlisiň barşynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri we Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek...
Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: 17-nji iýunyň duşuşyklary

18-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Gündelik täleýnamany...
Türkiýäniň iň uly hem-de köp ilatly şäherleriniň biri bolan Stambulda 6,5 million adama sanjym edildi. Ýene-de 3 million adama sajym edilenden soňra köçelerde agyz-burun örtügini dakynmak düzgüni ýatyrylar. Türk metbugatynyň habar bermegine görä, Türkiýede soňky döwürde köpçülikleýin sanjymda rekord goýulýar. Her gün diýen ýaly müňlerçe adam sanjym edilýär. Stambul şäherinde hem sanjym üpjünçiligi wagtynda amala aşyrylyp, 3 million adam ýene-de...
Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň nobatdaky 10-njy mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşyldy. Mejlisiň işine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow we ministrligiň degişli wekilleri gatnaşdylar. Bu barada ministrligiň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär. Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň Türkmen bölegine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
839TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar