TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Saud Arabystanynda zenanlar hem harby gulluk edip biler

Saud Arabystanynyň hökümeti taryhda ilkinji gezek zenanlara hem goşunda gulluk etmek hukugyny berdi. Bu barada ýurduň «Aş-Şark al-aswat» neşiri habar berýär.

Habarda beýan edilişine görä, mundan beýläk goşunda gulluk etmäge isleg bildiren zenanlar ýönekeý esgerlikden başlap, harby gullukdaky ähli derejelere çenli göterilip bilerler. Edil erkekler ýaly, olara-da ýurtdaky ähli harby atlar gowşurylar.

Ýurduň generallarynyň biri Hasan aş-Haşriniň aýtmagyna görä, zenanlaryň harby gulluga çagyrylmagy dogry ädimdir. Onuň aýdyşy ýaly, Saud Arabystanynyň goşunynda zenanlara hem iş ýeterlik.

Ýene-de okaň

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Teswirle