TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Şaşka ýaryşy radioýaýlymlar arkaly şöhlelendirildi

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan Sport» halkara Žurnalynyň, Aşgabat şäher sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mekdebiniň hem-de «Atavatan Türkmenistan» halkara Žurnalynyň sportuň köpçülikleýinligini artdyrmak maksady bilen Žurnalistleriň arasynda geçiren şaşka ýaryşyndan söhbet açýan habarlar «Watan» radioýaýlymynda diňleýjilere ýetirildi. Bu ýaryşa gatnaşan Žurnalistiň çykyşy 2019-njy ýylyň 2-nji maýynda «Watan» radioýaýlymynyň «Habarlar» bölüminiň «Berkarar ýurdumyzda habarlar» gepleşiginde ýaýlyma goýberildi.

«Watan» radioýaýlymynyň «Nesil» bölüminde taýýarlanylýan «Sport dünýäsi» gepleşiginde bolsa 2019-njy ýylyň 3-nji maýynda (sagat: 20.00) Žurnalistleriň arasynda şaşka ýaryşy hakyndaky habary ýaýlyma goýbermek meýilleşdirilýär.

Şeýle-de, «Çar tarapdan» radioýaýlymynyň habarçylarynyň hem bu bäsleşigiň geçişi hakynda habarlary taýýarlandygyny ýatladýarys.

Žurnalistleriň arasynda geçirilen şaşka ýaryşy «Makul Hyzmat» Terjime Merkeziniň hemaýatkärliginde guraldy.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle