Sargynyň ornuna emeli deri

Mundan beýläk tenimizdäki sypjyryklary, ýaralary ýa-da gögermeleri bukmak üçin lukmançylyk sargylarynyň geregi bolmaz. Rus alymlary olaryň üstüni ýapýan emeli derini işläp taýýarladylar. Has takygy, bu gözlegler Puşçino institutynyň alymlary tarapyndan alnyp baryldy. «Üýtgeşik mata» diýlip atlandyrylýan emeli deri teniň zeper ýeten böleklerini zyýanly ýokançlardan doly goraýar. Şeýle hem ol howa we suw buglarynyň geçmegine mümkinçilik … Continue reading Sargynyň ornuna emeli deri