TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Sanly ulgam we döwrebap bilim

Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň syýasy, ykdysady, ylym-bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we beýleki ugurlarynda beýik ösüşler gazanylýar, täze sepgitlere ýetilýär. Adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Muny biz bagtyýar durmuşymyzyň döwrebap özgertmelerinde, alnyp barylýan beýleki işlerde has aýdyň görýäris. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda möhüm ähmiýetli durmuş-ykdysady, medeni özgertmeleriň amala aşyrylýan, belent maksatlaryň durmuşa geçirilýän döwründe ýaşamak, halal zähmet bilen ýurduň ösüşine goşant goşmak bagtdyr.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaşlara uly ynam bildirilýär. Sebäbi ýaşlar ýurdumyzy ösdürmekde, rowaçlyklara beslemekde uly güýç bolup durýarlar.

Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly­my­zda bi­lim bin­ýa­dy­nyň barha ber­ke­me­gi bi­ziň şu gü­nü­miz we er­ti­ri­miz üçin uly äh­mi­ýe­te eýe­dir. Hä­zir­ki za­ma­nyň ösen müm­kin­çi­lik­le­rin­den, hu­su­san-da, san­ly teh­no­lo­gi­ýa­nyň ga­za­nan­la­ryn­dan ne­ti­je­li peý­da­lan­mak ar­ka­ly türk­me­niň mil­li ýö­rel­ge­le­rin­den ruh­la­nyp, dün­ýä­niň ösen tej­ri­be­si mil­li bi­lim ul­ga­my­na or­naş­dy­ryl­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýaş­la­ryň al­ýan bi­lim­le­ri­niň hi­li­niň ýo­ka­ry bol­ma­gy üçin ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de hem dün­ýä ül­ňü­le­ri­ne la­ýyk gel­ýän bi­li­miň der­wa­ýys­ly­gy­na üns ber­ýär.

Bu gün dün­ýä­niň ösen mag­lu­mat teh­no­lo­gi­ýa­la­ryn­dan, dün­ýä yl­my­nyň, şol san­da pe­da­go­gi­ka­nyň we ösen usu­ly­ýet yl­my­nyň tä­ze ga­za­nan­la­ryn­dan baş çy­ka­ryp bil­ýän ylym­ly-bi­lim­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, be­lent adam­kär­çi­lik­li, ýo­ka­ry me­de­ni­ýet­li, göz­ýe­ti­mi giň, sag­dyn be­den­li ýaş­la­ry ke­ma­la ge­tir­mä­ge ni­ýet­le­nip be­ril­ýän bi­li­miň hil de­re­je­si bar­ha ýo­kar­lan­dy­ryl­ýar. Hä­zir­ki za­ma­nyň ösen in­no­wa­sion-teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň, şol san­da in­ter­net ul­ga­mynyň, san­ly bi­lim por­tal­la­ry­nyň ga­za­nan­la­ry­nyň bar­ha giň ge­ri­me eýe bo­lup, bi­lim eda­ra­la­ry­na, ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ne giň­den or­naş­dy­ryl­ma­gy ne­ti­je­sin­de ta­lyp ýaş­la­ry­my­za be­ril­ýän bi­li­miň hil de­re­je­si ýo­kar­lan­ýar.

San­ly ul­ga­my dur­mu­şa ge­çir­me­giň bi­rin­ji tap­gy­ryn­da me­ýil­leş­di­ri­len çä­re­ler bo­ýun­ça ýur­du­my­zyň bi­lim ojak­la­ryn­da hü­när­men­ler, pro­fes­sor-mu­gal­lym­lar, şeý­le-de ta­lyp ýaş­lar ta­ra­pyn­dan san­ly bi­lim ul­ga­my­nyň tor prog­ram­ma üp­jün­çi­li­gi, onuň bin­ýa­dyn­da san­ly bi­lim por­tal­la­ry iş­le­nip taý­ýar­la­nyl­dy. San­ly bi­lim por­ta­ly elekt­ron poç­ta, elekt­ron res­mi­na­ma, uzak ara­lyk­dan bi­lim al­mak, yl­my iş­ler, okat­ma­gyň elekt­ron se­riş­de­si, bäs­le­şik­ler, olim­pia­da­lar, mas­la­hat­lar, fo­rum­lar, okuw ki­tap­la­ry­dyr gol­lan­ma­lar, söz­lük­ler ýa­ly bö­lüm­le­ri özün­de jem­le­ýär.

Bu­lar­dan baş­ga-da, bi­lim ojak­la­ryn­da san­ly teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň, ýo­ka­ry tiz­lik­li in­ter­net ul­ga­my­nyň giň­den or­naş­dy­ryl­ma­gy ne­ti­je­sin­de ýur­du­my­zyň ýo­ka­ry hem-de or­ta hü­när okuw mek­dep­le­ri­niň ara­syn­da, bu ugur­da hyz­mat­daş­lyk edil­ýän da­şa­ry ýurt­la­ryň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri, ylym-bi­lim mer­kez­le­ri bi­len uzak ara­lyk­dan sa­pak­lar, wi­deo­şe­kil­li mas­la­hat­lar yzy­gi­der­li gu­ral­ýar.

«Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» innowasion, ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmek, şol sanda sanly tehnoligiýalardan oňat baş çykarýan hünärmenleri ýetişdirmek maksadyndan ugur alýar. Bu maksatlarda ýurdumyzyň ýokary bilim ojaklarynda okatmagyň täze, sanly usullary giňden ornaşdyrylýar. Sanly tehnologiýalaryň ösmegi sebäpli bilim bermegiň şertleri hem üýtgeýär. Bilim ulgamynyň her bir basgançagynda sanly bilim tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagyny ösdürmegiň häzirki zaman çemeleşmelerine, şeýle hem bu ugurda amala aşyrylýan işleriň milli tejribä hem halkara standartlaryna laýyklykda alnyp barylýar.

Bi­lim ul­ga­my­nyň ös­dü­ril­me­gi ug­run­da taý­syz ta­gal­la ed­ýän hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ja­ny sag, be­lent ba­şy aman bol­sun, il-ýurt bäh­bit­li iş­le­ri ro­waç­lyk­la­ra bes­len­sin!

Ýazsoltan Orazberdiýewa,

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň mugallymy. 

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle