DÜNÝÄ

Sanly metbugat maslahaty Bişkekde

019-njy ýylyň 17-18-nji iýulynda Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde ÝHHG-nyň söz azatlygynyň meseleleri boýunça wekili tarapyndan guralan «Sanly transformasiýa şertlerinde KHBS erkinligi we plýuralizm» ady bilen KHBS boýunça 21-nji Merkezi Aziýa maslahaty geçirildi.

Maslahat bu mesele boýunça pikirleriň hem-de öňdebaryjy tejribeleriň alyşylmagy üçin Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan, Türkmenistandan, Özbegistandan we Mongoliýadan döwlet edaralaryndan, habar beriş serişdelerinden, raýat jemgyýetinden hem-de ylmy toparlardan bolan 100-den gowrak wekilleri özünde jemledi.

Maslahatyň çäreleriniň barşynda KHBS-iň sanly tranformasiýasynyň dürli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu çäreler plenar mejlislerinden, toparlaýyn ara alyp maslahatlaşmalardan, şeýle hem sebitde taýýarlanylan hem-de durmuşa geçirilýän derwaýys meseleleriň hem-de takyk media taslamalarynyň mysallarynyň düýpli ara alyp maslahatlaşylmagy üçin ugurdaş çärelerden ybarat boldy. Öz çykyşynyň dowamynda türkmen wekiliýeti maslahata gatnaşyjylary Türkmenistandaky KHBS-iň işi bilen tanyşdyrdy.

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar