TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Sanly metbugat maslahaty Bişkekde

019-njy ýylyň 17-18-nji iýulynda Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde ÝHHG-nyň söz azatlygynyň meseleleri boýunça wekili tarapyndan guralan «Sanly transformasiýa şertlerinde KHBS erkinligi we plýuralizm» ady bilen KHBS boýunça 21-nji Merkezi Aziýa maslahaty geçirildi.

Maslahat bu mesele boýunça pikirleriň hem-de öňdebaryjy tejribeleriň alyşylmagy üçin Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan, Türkmenistandan, Özbegistandan we Mongoliýadan döwlet edaralaryndan, habar beriş serişdelerinden, raýat jemgyýetinden hem-de ylmy toparlardan bolan 100-den gowrak wekilleri özünde jemledi.

Maslahatyň çäreleriniň barşynda KHBS-iň sanly tranformasiýasynyň dürli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu çäreler plenar mejlislerinden, toparlaýyn ara alyp maslahatlaşmalardan, şeýle hem sebitde taýýarlanylan hem-de durmuşa geçirilýän derwaýys meseleleriň hem-de takyk media taslamalarynyň mysallarynyň düýpli ara alyp maslahatlaşylmagy üçin ugurdaş çärelerden ybarat boldy. Öz çykyşynyň dowamynda türkmen wekiliýeti maslahata gatnaşyjylary Türkmenistandaky KHBS-iň işi bilen tanyşdyrdy.

Ýene-de okaň

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Türkmenistan IKAO-nyň Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Teswirle