BILIM

Sanly diplomatiýa boýunça türkmen – hindi okuw merkezini açmak teklip edildi

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Hindistan – Merkezi Aziýa Gaznasynyň arasynda wideoşekilli maslahat geçirildi. Oňa türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory we professor-mugallymlary, şeýle-de hindi tarapyndan şol gaznanyň ýolbaşçy düzümi we wekili gatnaşdylar.
Duşuşygyň çäginde gatnaşyjylar Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Hindistan – Merkezi Aziýa Gaznasynyň bilelikdäki ylmy monografiki kitabyny çapa taýýarlamak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar we netijeli pikir alyşdylar. Şeýle-de duşuşygyň barşynda iki tarap hem tekliplerini hödürlediler. Hususan-da, türkmen tarapyndan bilelikdäki göz öňüne tutulýan işiň gidişini kämilleşdirmek, şol sanda, sanly diplomatiýa boýunça türkmen – hindi okuw merkezini açmak we özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekişmek ýaly teklipler öňe sürüldi.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýetiniň Astrahana sapary

Halkara informatika olimpiadasyna badalga berildi

Türkmen ýaşlary ylmy işlerini hödürleýärler

Türkmen ýaşlary üçin Malaýziýada talyp hakly okamak mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri

Ýaşlaryň arasynda geçirilýän ylmy işler boýunça bäsleşige badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Türkmen gyzy Moskwada geçirilýän şowhunly telebäsleşige gatnaşdy

Ata Watan Eserleri