TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Sanly bank döwri başlaýar

Türkiýäniň Bank düzgünleşdiriş we gözegçilik gullugy (BDDK) sanly banklar üçin şahamçasyz işleýän täze düzgüni resmi gazetde çap etdi. Şeýlelik bilen, 1-nji ýanwara çenli zerur şertleri ýerine ýetirýän “fintechs”, platformalar we kompaniýalar, esasanam 1 milliard lira tölenen maýa goýumy bolan maliýe edaralar sanly bank ygtyýarnamasy bilen iş alyp barar.

Sanly banklaryň karz müşderileri diňe maliýe sarp edijilerinden we kiçi hem-de orta telekeçilerden ybarat bolup biler.

Sanly banklar baş müdirlikden we baş müdirlige degişli hyzmat bölümlerinden başga habarçy, agentlik, wekilçilik ýaly islendik at bilen fiziki şahamçalary açyp bilmez, umumy müdirlige degişli hyzmat bölümlerini fiziki şahalar hökmünde ulanyp bilmez. Sanly gurşawda amala aşyryljak maksatlardan başga maksat, ygtybarly goýum gutulary  gözegçilik amallaryny berip bilmeýär.

Müşderileriň arzalaryny kabul etmek üçin sanly banklardan azyndan bir fiziki ofis açmaly bolar.

Sanly banklar müşderilerine özleriniň gurjak bankomat torlary ýa-da beýleki bankomat torlary arkaly hyzmatlar berip bilerler.

 

Ýokary tizlikli otly Senegala geldi

Ýene-de okaň

Gyrgyzystan Türkmenistan bilen elektrik energiýasy boýunça ylalaşyk baglaşar

Türkmenistan manat serişdelerine Russiýadan gurluşyk armaturasyny satyn aldy

Gazagystan türkmen gazyny eksport etmäge gyzyklanma bildirýär

Teswirle